Νέα - Ανακοινώσεις|

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

    Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,  την 22η Μαρτίου 2024  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   Θέμα 1ο : Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023.

   Θέμα 2ο :  Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  13.331,38 € – Α΄ Δόση  επιχορήγησης ΥΠΕΣ  έτους 2024 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Τριανταφύλλης Νικόλαος

Comments are closed.

Close Search Window