Νέα - Ανακοινώσεις|

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
ως συμβουλευτικού οργάνου του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των
μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο εφαρμογής του
άρθρου 79 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010), ο Δήμος Στυλίδας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τους
αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων
που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του Δήμου Στυλίδας να καταθέσουν αίτησης
συμμετοχής για τη συγκρότηση του οργάνου.
Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών και
Προσφύγων ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την ενίσχυση της
ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία σας
ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελείται
από τα έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη
(τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, τέσσερις (4)
από την παράταξη του δημάρχου και δύο (2) από τα μέλη των λοιπών παρατάξεων με
μεταξύ τους ψηφοφορία και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων
συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων. Με την ίδια απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται Πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του, καθώς και ο αναπληρωτής
του.
Τα Συμβούλια Μεταναστών και Προσφύγων έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α) καταγραφή και διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την
ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη
δημοτική αρχή.
β) υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών
δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω
της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
γ) διοργάνωση, σε συνεργασία με τον Δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής
εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου
εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας
email) το αργότερο μέχρι 22/03/2024 είτε εγγράφως προς το Δήμο Στυλίδας, είτε
ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@stylida.gr
H παρούσα Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής θα αναρτηθεί:
-Ολόκληρη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου
-Στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας
-Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ

Comments are closed.

Close Search Window