ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Από το Δήμο Στυλίδας χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εν λόγω αδείας είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 • 15 ευρώ με καταβολή του στο Ταμείο του Δήμου και γραμμάτιο είσπραξης υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας

 • Έγγραφο ότι είναι επιτρεπτή η χρήση του καταστήματος στην περιοχή και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις χρήσεις Γης για τα καταστήματα συγκέντρωσης Κοινού (Κέντρα Διασκέδασης – Καφετέριες – Μπαρ – Ταβέρνες και τα παρόμοια), Σούπερ Μάρκετ, Εργαστήρια (Τμήμα πολεοδομικών Μελετών).
 • Έγγραφο ότι ο χώρος στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, είναι χώρος κύριας χρήσης (εάν υπάρχουν υπόγειο ή εσωτερικός εξώστης ή όροφος να αναφέρονται για να προκύπτει έτσι η νομιμότητά τους) (Τμήμα Ελέγχου κατασκευών). Το έγγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από:
  • Φωτοαντίγραφο οικοδομικής αδείας
  • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.
  • Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένου σχεδιαγράμματος κάτοψης του χώρου θεωρημένα από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας.

Εάν τα ανωτέρω δεν υπάρχουν, τότε πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας ότι το κτίσμα είναι νόμιμο και μη καταδαφιστέο ή ότι υπόκειται σε αναστολή από την κατεδάφιση.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δηλώσεως προς την Πολεοδομία για τη νομιμοποίηση του οικήματος, που έχει υποβληθεί σε αυτήν σύμφωνα με το Ν. 728/77 και φέρει επί αυτής σφραγίδα της Πολεοδομίας με προσωρινό τίτλο μη κατεδάφισης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δηλώσεως για νομιμοποίηση, σύμφωνα με το Ν. 1337/83, επί της οποίας θα υπάρχει σφραγίδα της Πολεοδομίας ότι το ακίνητο υπόκειται σε προσωρινή αναστολή από την κατεδάφιση.
 • Σχεδιαγράμματα κάτοψης και καθέτου τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπό κλίμακα 1:50, τα οποία συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή, στα οποία θα απεικονίζονται και θα αναγράφονται:
 • Οι χώροι του υπό ίδρυση καταστήματος και οι ακριβείς διαστάσεις του (μήκος, πλάτος, ύψος).
 • Ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, παρασκευαστήριο, λάντζα, κ.λ.π.)
 • Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι (πεζοδρόμιο – πεζόδρομος), εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και την τοποθέτηση άλλων αντικειμένων από το κατάστημα.
 • Τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος (που αιτείται την άδεια), τη διεύθυνση του καταστήματος, καθώς και το χαρακτηρισμό αυτού (π.χ. Αναψυκτήριο).
 • Τα σχεδιαγράμματα κατά προτίμηση θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου, με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο, εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).
 • Εφόσον υπάρχει εσωτερικός εξώστης (πατάρι), θα αναφέρεται το εμβαδόν και το ύψος αυτού από το δάπεδο και την κορυφή, ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
 • Στα σχεδιαγράμματα για ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και μικρά καταστήματα τροφίμων, θα σημειώνονται και οι νοητώς χωρισμένοι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε τμήματος.
 • Στα σχεδιαγράμματα για παντοπωλεία και αποθήκες τροφίμων χονδρικού εμπορίου, θα σημειώνονται και οι νοητώς καθορισμένοι χώροι τοποθέτησης ειδών καθαρισμού – εντομοκτόνων και άλλων, ασχέτων προς τα τρόφιμα, επιτρεπομένων ειδών. Σε περίπτωση εγκατάστασης τεχνικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στα σχεδιαγράμματα πρέπει να σημειώνεται με λεπτομέρεια η θέση και το εμβαδόν του χώρου που θα τοποθετηθούν. Ο χώρος θα πρέπει να μην κρίνεται ως δισεπιτήρητος.
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με το εξής περιεχόμενο:

Όταν η πολυκατοικία έχει κανονισμό:

Είμαι Διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού. ………….. αρ. ….. οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως …………… από τον …………………. . Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος

Όταν η πολυκατοικία δεν έχει κανονισμό:

¨Είμαι Διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού. ………….. αρ. ….. οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως …………… από τον κ. …………………. . Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος¨.

Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας: “επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής ή υπάρχει και αρνείται να υπογράψει”. Τo ίδιο κείμενο συμπληρώνεται και για τη χρήση προκηπίου οικοδομής.

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης. Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της, με το εξής περιεχόμενο:

“Είμαι ηλεκτρολόγος εγκατάστασης, κάτοχος της υπ΄ αριθμ. ……. αδείας και από τον έλεγχο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ενταύθα και στην οδό. ………. αρ. ….. καταστήματος τ ………… βρήκα ότι αυτή είναι ακίνδυνη και ασφαλής”. Η συνολική ισχύς της μηχανολογικής εγκατάστασης του καταστήματος είναι μικρότερη των 15 ΗΡ.

 • Μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή αποδεικτικό κυριότητας του καταστήματος.
 • Βεβαίωση πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από θεωρημένη μελέτη και Σχεδιάγραμμα.
 • Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία επικυρωμένο (προσκομίζεται μετά την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών).
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας επικυρωμένο (1η σελίδα και σελίδα λήξεως βιβλιαρίου).
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο).
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου για καταστήματα του Π.Δ. 180/79: Μπαρ, Σνακ Μπαρ, Κέντρα Διασκέδασης, Καφενεία, Καφετερίες, Αναψυκτήρια, Πιτσαρίες, Αίθουσες διενέργειας τυχερών παιχνιδιών, Μικτά Καταστήματα, Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ψητοπωλεία.

Για Εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε. στοιχεία όλων των εταίρων (φωτοαντίγραφα ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας), ενώ για Εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στοιχεία μελών του Δ.Σ., το Φ.Ε.Κ. που αναφέρεται στη σύσταση και σύνθεση του Δ.Σ. και το πρακτικό του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ο Υγειονομικός Υπεύθυνος και τα μέλη που θα εργαστούν στο κατάστημα.

 • Αντίγραφο Καταστατικού της Εταιρείας.
 • Στην περίπτωση που στον ίδιο χώρο παλαιότερα λειτουργούσε άλλο κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, πρέπει να γίνει κατάθεση της πρωτότυπης παλιάς αδείας, μίας φωτοτυπίας της, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον κάτοχο της αδείας που να λέει ότι: ¨Ζητώ την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. …. αδείας μου, από τον κάτοχό της.”. Προκειμένου για εταιρείες απαιτείται και διαλυτικό της εταιρείας.

Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο (πεζοδρόμιο):

 • Εφόσον υπάρχει υπαίθριος χώρος, απαιτείται κατά περίπτωση άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο.
 • Συγκατάθεση των ιδιοκτητών με Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για χρήση κοινόχρηστου χώρου (προκήπιο).
 • Για καταστήματα Κρεοπωλεία και Κομμωτήρια απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Για Κέντρα Διασκέδασης – Φύλλο υγειονομικού ελέγχου θορύβου από Διεύθυνση Υγιεινής – Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 180/79, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση αδείας λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφενείων, αναψυκτηρίων, πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενεργείας τεχνικών παιγνίων και γενικά καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1125278/1435/ Τ. και Ε.Φ.ΚΥ Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκτός άλλων, είναι η κύρια είσοδος και έξοδος του καταστήματος να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν υπάρχει προαύλιο η απόσταση μετράται από την είσοδο ή έξοδο του προαυλίου των σχολείων.
 3. Όσα έγγραφα προσκομίζονται σε φωτοτυπίες, πρέπει να είναι επικυρωμένα
 4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω είναι δυνατόν να συμπληρωθούν με άλλα δικαιολογητικά που θα κριθούν ως απαραίτητα από την Υπηρεσία μας.

Comments are closed.

Close Search Window