Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Στυλίδας

Κωνσταντίνος Φούντας, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας

Α. Εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών.

Β. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τομέα Ύδρευσης  και Αποχέτευσης.

Γ. Εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων.

Δ. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ε. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

ΣΤ. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Στυλίδας.

Ζ. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Στυλίδας.

Η. Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Καρανάσιος. 

Απόστολος Καρανάσιος, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας

Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολεοδομίας, με αντικείμενο τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και ετοιμόρροπων κτισμάτων.

Παράλληλα ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Καρανάσιος ασκεί κατά τόποντης Δ.Ε. Εχιναίων την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων.

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

ΣΤ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Εχιναίων.

Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Εχιναίων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Φούντας.

Κωνσταντίνος Γιαννέλος, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας

Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Παράλληλα ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνο Γιαννέλο ασκεί κατά τόποντης Δ.Ε. Πελασγίας την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων.

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

ΣΤ.Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Πελασγίας.

Ζ.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Πελασγίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Δημήτριος Καραγκούνης, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας

Α. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Β. Εποπτεία και ευθύνη της φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Φούντας. 

Κωνσταντίνος Τρίγκας, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας

Α. Εποπτεία και ευθύνη του τομέα Πολιτισμού.

Β. Παραχώρηση-διάθεση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, αιθουσών του Δήμου κλπ. για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Γ. Εποπτεία και ευθύνη του τομέα Αθλητισμού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Επιπλέον:

Ι. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

ΙΙ.  Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται με την παρούσα να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» τη θεώρηση α) του γνήσιου της υπογραφής και β) για του ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο.

ΙΙΙ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατεθείσες αρμοδιότητες σε έκαστο Αντιδήμαρχο, με την σύμφωνη πάντα γνώμη του Δημάρχου.

ΙV. Η Διεύθυνση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Γραφείων:

α. Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου.

β. Προμήθειας και Αποθήκης.

γ. Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου, παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Στυλίδας.

V. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση του Γραφείου Τεχνικών Έργων φέρει ο Δήμαρχος Στυλίδας.

VI. Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Φούντας ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου, ο οποίος εξουσιοδοτείται με την παρούσα να υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» πιστοποιητικά Δημοτολογίου.

VII. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με το Δήμαρχο.

VIII. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί αναπληρωτής Αντιδήμαρχος ή ο Δήμαρχος.

Comments are closed.

Close Search Window