Νέα - Ανακοινώσεις|

Σε εφαρμογή της  αριθ. 195/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΜΚΥΩ1Ζ-Κ0Ρ), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο για το έτος 2024 ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, έως τις 31/03/2024, στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο Προσόδων, Δημοτικής Περιουσίας & Ταμείου) του Δήμου Στυλίδας (τηλ. επικ. 2238350138 & 2238350142), επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1.  Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
  2.  Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  3.  Με επιμέλεια του αιτούντα, συνημμένο σχέδιο κάτοψης κοινόχρηστου χώρου (σκαρίφημα) ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.
  4.  Δημοτική ενημερότητα.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  •  Η εξασφάλιση ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων
  • Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑΜΕΑ)
  • Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.)
  • Η εξασφάλιση ανεμπόδιστης χρήσης κατασκευασμένου οδηγού όδευσης τυφλών
  • Μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
  • Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης

Επιπροσθέτως, τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών.

Οποιαδήποτε χρήση χωρίς άδεια θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη.

Από το Δήμο Στυλίδας

Comments are closed.

Close Search Window