Νέα - Ανακοινώσεις|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,  την 27η Φεβρουαρίου 2024  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Ορισμός Οικονομικού Διαχειριστή των Τραπεζικών Λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής  και του αναπληρωτή του» 

ΘΕΜΑ 2ο : « Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση εκπρόσωπου του Ν.Π.Δ.Δ.  ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας¨ προς τράπεζες, Δ.Ο.Υ., Δικαστικές Αρχές, λοιπούς Δημόσιους φορείς, Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα»

ΘΕΜΑ 3ο: Εξουσιοδότηση Διευθυντών για την διαχείριση των Τραπεζικών Λογαριασμών των Σχολικών Κοινοτήτων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας.

Ο Πρόεδρος της Α/θμιας

Σχολικής Επιτροπής

Ιωάννης Αποστόλου

Comments are closed.

Close Search Window