Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.


Θέμα 1 : Σύσταση επιτροπών άρθρου 30 ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών.

Θέμα 2 : Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Ενοτήτων Στυλιδας –Εχιναίων – Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 103/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window