Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 22η  Ιουνίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:00 μ. μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Μύλων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 8/19-06-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ. 1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21,08,2019), που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1o ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση κολονακίων πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου της Δημοτικής Κοινότητας Μύλων του Δήμου Στυλίδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window