Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 21η  Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ. μ, στο Δημοτικό Γραφείο Γλύφας Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 11/18-06-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21,08,2019), που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1o ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για παραχώρηση χώρου της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας του Δήμου Στυλίδας, στην εταιρία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. , για την διεξαγωγή σεμιναρίων.

2o ΘΕΜΑ: Συζήτηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο παραλιακό μέτωπο εντός χερσαίας ζώνης λιμένα της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας, (μονοδρόμηση, πεζοδρόμηση και διαβάσεις πεζών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΦΑΣ

  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window