Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 17 Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : “Γνωμοδότηση για την έγκριση η μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Ενοτήτων Στυλίδας – Εχιναίων – Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας”

Θέμα 2 : Έγκριση υποβολής πρότασης  χρηματοδότησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΜΑΡΙΝΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ OTA Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ_VI» και έγκριση μελέτης.

Θέμα 3 : Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 4 : «Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου-καθορισμός αμοιβής»

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window