Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 7 Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : « Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα 2 : Συγκρότηση επιτροπής  διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ)»

Θέμα 3 : Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών κυλικείου για την προσφορά τους σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 4 : « Aποδοχή Xορηγίας κατά χρήση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενός ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ για την συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στον Δήμο Στυλίδας>>

Θέμα 5 : « Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα 6 : «Νομική υποστήριξη πρώην  Δημάρχου  του Δήμου Στυλίδας – ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής»

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window