Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 31 Μαΐου 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 85/2024 με θέμα «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024».

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι το υπόψη θέμα αφορά σε τροποποίηση της αριθ. 85/2024 απόφασης με την οποία η Δημοτική Επιτροπή εισηγείται την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024, θέμα το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31.05.2024.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window