Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς (επόπτης ή υδρονομέας άρδευσης)
για την αρδευτική περίοδο έτους 2024, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να
καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 21-03-2024 (Πέμπτη) έως και 02-04-2024 (Τρίτη),
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνα, στο
Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου (Ελευθερίου Βενιζέλου 31-35300 Στυλίδα),
αρμόδιες υπάλληλοι: Βασιλική Κρικζώνη, τηλ.22383-50109 – Παναγιώτα Καραγεώργου, τηλ.
22383-50140, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή.

Comments are closed.

Close Search Window