Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος, 2024 – 19:30

Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 29η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ. μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Μύλων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3/26-02-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ. 1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21,08,2019), που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1o ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση καθρέφτη σε στροφή του δρόμου πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμωνος της Δημοτικής Κοινότητας Μύλων .

2o ΘΕΜΑ: Καθαρισμός της βρύσης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Μύλων, έμπροσθεν οικίας του κ. Κασελά Αθανασίου και απομάκρυνση παλιών αντικειμένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window