Νέα - Ανακοινώσεις|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,  την 23η Φεβρουαρίου 2024  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

               Θέμα 1ο : Εξουσιοδότηση των  Διευθυντών   Γυμνασίων και  Λυκείων Δήμου Στυλίδας-

                                 για ανάληψη χρημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

               Θέμα 2ο : Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής  Winbank με

                                 την  Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη  διενέργεια συναλλαγών μέσω

                                 του  παραπάνω  συστήματος των  διευθυντών Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας.

               Θέμα 3ο : Εξουσιοδότηση Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων από τον Πρόεδρο της Σχολικής

                                 Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο

                                 όριο  ανάληψης, για τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.

              Θέμα 4ο : Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  19.997,07 € – Δ΄   επιχορήγηση

ΥΠΕΣ  έτους 2023 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική

                               Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας

                               για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Τριανταφύλλης Νικόλαος

Comments are closed.

Close Search Window