Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 6 Φεβρουάριος, 2024 – 09:00

Αριθμός Πρακτικού: 5

Είδος Επιτροπής: Δημοτική Επιτροπή

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 6 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2024

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Στυλίδας έτους 2024 πρέπει να καταρτιστεί, ψηφιστεί και υποβληθεί στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2024 του φορέα, ο οποίος έχει σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window