Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος, 2024 – 15:00

Αριθμός Πρακτικού: 3

Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  δημόσια συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καραβομύλου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του κοινοτικού γραφείου της Κοινότητας  Καραβομύλου την  1η  Φεβρουαρίου 2024,  ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν 4555/2018 και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 94/8050/26-01-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καραβομύλου Δήμου Στυλίδας – Λήψη μέτρων Ασφάλειας & Προστασίας

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στις αλλεπάλληλες  κλοπές  και διαρρήξεις  οικιών και οχημάτων κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window