Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 15 Ιανουάριος, 2024 – 10:00

Είδος Επιτροπής: Οικονομική Επιτροπή

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 15 Ιανουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα 2 : Κατακύρωση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου ΔΕ Στυλίδας»

Θέμα 3 : Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 4 : «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής».

Θέμα 5 : Συμπλήρωση της αριθ. 193/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας».

Θέμα 6 : Τροποποίηση της αριθ. 200/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας».

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Comments are closed.

Close Search Window