Πράσινο ταμείο|

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 08/09/2023 έως 11/10/2023
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9767
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος, 2023

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του Ν. 4412/16, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ».

CPV:

  • 45232420-2 – Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
  • 45252127-4 – Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων
  • 31712331 – Φωτοβολταϊκά στοιχεία
  • 90481000-2 – Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
  • 42996000-4 – Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων
  • 51500000-7 – Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού

Comments are closed.

Close Search Window