Πράσινο ταμείο|

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 20/06/2023 έως 29/06/2023

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: Τρίτη, 20 Ιούνιος, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Στυλίδας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό 1.999.996,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylida.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 29/06/2023, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/07/2023, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 11:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Συστημικός Αριθμός: 201257

Comments are closed.

Close Search Window