Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών»
Ημ/νια: 13/12/2021 09:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΩ6Ω1Ζ-ΘΦ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση GPS για την παρακολούθηση στόλου των οχημάτων του Δήμου

Θέμα: Συντήρηση GPS για την παρακολούθηση στόλου των οχημάτων του Δήμου
Ημ/νια: 13/12/2021 09:02:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΖ0Ω1Ζ-ΕΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή για την κατάθεση πενήντα εφτά (57) αιτήσεων επαναξέτασης ένωπιον του γραφείου κτηματολόγησης για ακίνητα που εφορούν την προσάρτηση για το Δήμο Στυλίδας.

Θέμα: Αμοιβή για την κατάθεση πενήντα εφτά (57) αιτήσεων επαναξέτασης ένωπιον του γραφείου κτηματολόγησης για ακίνητα που εφορούν την προσάρτηση για το Δήμο Στυλίδας.
Ημ/νια: 13/12/2021 08:27:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΞΡΩ1Ζ-Φ90
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συνδρομή στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συνδρομή στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr».
Ημ/νια: 10/12/2021 14:51:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΙΩΩ1Ζ-4ΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων της σταθερής τηλεφωνικής συνδέσης PBXM000143 για το χρονικό διάστημα από 01/09/21 έως 31/10/2021

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων της σταθερής τηλεφωνικής συνδέσης PBXM000143 για το χρονικό διάστημα από 01/09/21 έως 31/10/2021
Ημ/νια: 10/12/2021 14:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω5ΥΩ1Ζ-Ξ0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/12/2021 13:48:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Τ0Ω1Ζ-Τ1Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια επίπλων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια επίπλων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 10/12/2021 13:17:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΔΥΩ1Ζ-80Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/12/2021 12:54:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΝΒΩ1Ζ-ΒΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών εισφορών
Ημ/νια: 10/12/2021 12:27:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΚΩ1Ζ-2ΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/12/2021 12:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Τ2Ω1Ζ-Υ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/12/2021 11:51:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΝΟΩ1Ζ-6Χ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή αναδρομικών λόγω χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 298/2021 απόφαση Δημάρχου κ.Βιργινίας Στεργίου (1η δόση).

Θέμα: Καταβολή αναδρομικών λόγω χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 298/2021 απόφαση Δημάρχου κ.Βιργινίας Στεργίου (1η δόση).
Ημ/νια: 10/12/2021 11:40:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΓΣΩ1Ζ-ΡΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
Ημ/νια: 10/12/2021 11:17:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ2ΖΩ1Ζ-ΛΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια φωτιστικών βραχιόνων Κοινότητας Λογγιτσίου

Θέμα: Προμήθεια φωτιστικών βραχιόνων Κοινότητας Λογγιτσίου
Ημ/νια: 09/12/2021 15:11:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΠΧΩ1Ζ-ΡΝΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/12/2021 14:57:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ4ΠΩ1Ζ-Γ4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια πίνακα ανακοινώσεων δύο πλευρών)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια πίνακα ανακοινώσεων δύο πλευρών)
Ημ/νια: 09/12/2021 14:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9839Ω1Ζ-Δ0Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/12/2021 14:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΥ5Ω1Ζ-5Θ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/12/2021 13:32:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΦΡΩ1Ζ-ΡΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/12/2021 13:19:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΟΟΩ1Ζ-2ΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/12/2021 13:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΙΟΩ1Ζ-9ΒΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες