Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Γλύφα του Δήμου Στυλίδας στις 17.12.2021)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Γλύφα του Δήμου Στυλίδας στις 17.12.2021)
Ημ/νια: 15/12/2021 12:14:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΣΓΩ1Ζ-Ρ1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 15/12/2021 09:02:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ6ΝΩ1Ζ-Ο4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΥ ΦΑΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΥ ΦΑΥ
Ημ/νια: 15/12/2021 08:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΗΩ1Ζ-ΣΘΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 15/12/2021 07:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΕΕΩ1Ζ-5ΟΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)
Ημ/νια: 14/12/2021 13:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΦΥΩ1Ζ-6Ο5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου)
Ημ/νια: 14/12/2021 13:13:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΗΖΩ1Ζ-ΠΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 293: Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 293: Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 14/12/2021 13:05:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΨΑΩ1Ζ-0Υ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης

Θέμα: Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης
Ημ/νια: 14/12/2021 12:38:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΒ7Ω1Ζ-ΛΜ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 292: Εισήγηση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 292: Εισήγηση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021
Ημ/νια: 14/12/2021 12:18:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω17Ω1Ζ-0ΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή νομικού για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση αντί απολογίας του Αντιδημάρχου κ.Γιαλλικάρη στην Λιμενική Αρχή Στυλίδας ( αρ Απ 256/2021 Ο.Ε)

Θέμα: Αμοιβή νομικού για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση αντί απολογίας του Αντιδημάρχου κ.Γιαλλικάρη στην Λιμενική Αρχή Στυλίδας ( αρ Απ 256/2021 Ο.Ε)
Ημ/νια: 14/12/2021 12:10:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω89ΞΩ1Ζ-ΠΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 354/2021 για «Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 354/2021 για «Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης»
Ημ/νια: 14/12/2021 12:05:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΛΔΩ1Ζ-6ΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή νομικού για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίαςτης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ε.Κουτραγγέλη κατά του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: Αμοιβή νομικού για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίαςτης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ε.Κουτραγγέλη κατά του Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 14/12/2021 11:21:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΣΟΩ1Ζ-0ΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σιδήρου»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σιδήρου»
Ημ/νια: 14/12/2021 11:06:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΧΩΩ1Ζ-Υ0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή νομικού για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση αντί απολογίας του Αντιδημάρχου κ.Χριστοδούλου στον Πταισματοδίκη Λαμίας(Αρ απόφασης 256/2021 Ο.Ε)

Θέμα: Αμοιβή νομικού για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση αντί απολογίας του Αντιδημάρχου κ.Χριστοδούλου στον Πταισματοδίκη Λαμίας(Αρ απόφασης 256/2021 Ο.Ε)
Ημ/νια: 14/12/2021 10:56:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΝΟΩ1Ζ-ΩΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή αποστραγγιστικού & δικτύου ομβρίων στο πάρκο του Λαού. Εξόφληση 2ου Λογαριασμού. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Θέμα: Κατασκευή αποστραγγιστικού & δικτύου ομβρίων στο πάρκο του Λαού. Εξόφληση 2ου Λογαριασμού. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ημ/νια: 13/12/2021 14:06:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΩΩΩ1Ζ-Σ1Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19 (Ρύθμιση οφειλών προς ΑΑΔΕ για πρόστιμα Λιμεναρχείου Στυλίδας)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19 (Ρύθμιση οφειλών προς ΑΑΔΕ για πρόστιμα Λιμεναρχείου Στυλίδας)
Ημ/νια: 13/12/2021 12:34:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΤΝΩ1Ζ-ΞΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1) (Ρύθμιση οφειλής)

Θέμα: Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1) (Ρύθμιση οφειλής)
Ημ/νια: 13/12/2021 12:29:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΡΦΩ1Ζ-031
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1) (Ρύθμιση οφειλής)

Θέμα: Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1) (Ρύθμιση οφειλής)
Ημ/νια: 13/12/2021 11:57:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΜ2Ω1Ζ-ΨΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19 (Ρύθμιση οφειλών προς ΑΑΔΕ για πρόστιμα Λιμεναρχείου Στυλίδας)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19 (Ρύθμιση οφειλών προς ΑΑΔΕ για πρόστιμα Λιμεναρχείου Στυλίδας)
Ημ/νια: 13/12/2021 11:55:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ1ΗΩ1Ζ-ΖΒ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικού για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας κατά τη δικάσιμο της 08-10-2021σε αναγνώριση δκαιούμενων αποζημιώσης από απαλλότριωση με ανάγοντα του Χρήστου Ζυγούλη

Θέμα: Αμοιβές νομικού για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας κατά τη δικάσιμο της 08-10-2021σε αναγνώριση δκαιούμενων αποζημιώσης από απαλλότριωση με ανάγοντα του Χρήστου Ζυγούλη
Ημ/νια: 13/12/2021 10:44:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ559Ω1Ζ-1Ε6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness