Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 08/06/2022 12:32:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΙΣΩ1Ζ-ΦΘΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 08/06/2022 12:25:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ9ΛΩ1Ζ-4ΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 08/06/2022 12:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΛΠΩ1Ζ-ΖΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 86: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 86: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ».
Ημ/νια: 08/06/2022 12:03:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΥΥΩ1Ζ-ΒΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 81: ΘΕΜΑ: Έγκριση αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης ύψους 170.406,00 ευρώ της πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» από το πρόγραμμα Π.Ι. 2021 στον...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 81: ΘΕΜΑ: Έγκριση αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης ύψους 170.406,00 ευρώ της πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» από το πρόγραμμα Π.Ι. 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 (ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ Β)
Ημ/νια: 07/06/2022 15:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ7ΠΩ1Ζ-51Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 80: Αποδοχή όρων χρηματοδότησης και ένταξης της πράξης «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου του...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 80: Αποδοχή όρων χρηματοδότησης και ένταξης της πράξης «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022’ της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» του Πράσινου Ταμείου και Αναμόρφωση και εγγραφή της στον Προϋπολογισμό έτους 2022.
Ημ/νια: 07/06/2022 14:53:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΜΩ1Ζ-ΠΒ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εντύπων ημερήσιου δελτίου κίνησης οχημάτων και λοιπά έντυπα».

Θέμα: Aπ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εντύπων ημερήσιου δελτίου κίνησης οχημάτων και λοιπά έντυπα».
Ημ/νια: 07/06/2022 14:50:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΡΩΩ1Ζ-4ΛΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 217

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 217
Ημ/νια: 07/06/2022 12:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΥΜΩ1Ζ-Ξ5Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 217

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 217
Ημ/νια: 07/06/2022 12:31:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6306Ω1Ζ-23Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παράταση(πρόσληψη) για επιπλέον δώδεκα μήνες μακροχρόνια άνεργου.

Θέμα: Παράταση(πρόσληψη) για επιπλέον δώδεκα μήνες μακροχρόνια άνεργου.
Ημ/νια: 07/06/2022 08:50:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΖΑΩ1Ζ-Γ2Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παράταση (πρόσληψη) για επιπλέον δώδεκα μήνες μακροχρόνια άνεργου.

Θέμα: Παράταση (πρόσληψη) για επιπλέον δώδεκα μήνες μακροχρόνια άνεργου.
Ημ/νια: 07/06/2022 08:46:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΗΒΩ1Ζ-87Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παράταση των συμβάσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο της 1ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Ν.11/2017 ''Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων , ηλικίας 55-67 ετών.

Θέμα: Παράταση των συμβάσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο της 1ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Ν.11/2017 ''Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων , ηλικίας 55-67 ετών.
Ημ/νια: 07/06/2022 08:38:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΥΤΩ1Ζ-ΥΛΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός χώρων αναψυχής και κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Στυλίδας

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός χώρων αναψυχής και κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Στυλίδας
Ημ/νια: 06/06/2022 16:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΑΛΩ1Ζ-ΧΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 06/06/2022 12:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΣΝΩ1Ζ-Π91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

Θέμα: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Ημ/νια: 06/06/2022 11:57:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ0ΧΩ1Ζ-Μ1Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 145/2022 για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 145/2022 για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 06/06/2022 11:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΧΙΩ1Ζ-ΗΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΕΙΔΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΕΙΔΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 06/06/2022 10:57:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ7ΗΩ1Ζ-ΧΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 06/06/2022 10:52:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΧΚΩ1Ζ-Ι3Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων Οικονομικής υπηρεσίας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων Οικονομικής υπηρεσίας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ2022
Ημ/νια: 06/06/2022 10:47:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΝ5Ω1Ζ-ΙΙ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων διοικητικής υπηρεσίας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων διοικητικής υπηρεσίας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 06/06/2022 10:43:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Ξ0Ω1Ζ-5ΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες