Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Νοεμβρίου 2021

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Νοεμβρίου 2021
Ημ/νια: 20/12/2021 11:07:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω11ΝΩ1Ζ-ΦΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου 359/2021 με θέμα: Τοποθέτηση Ανέργων στα πλαίσια προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 359/2021 με θέμα: Τοποθέτηση Ανέργων στα πλαίσια προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Ημ/νια: 20/12/2021 10:13:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΙΥΩ1Ζ-ΩΤΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 20/12/2021 09:24:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΦΩΩ1Ζ-81Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 17/12/2021 14:27:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ2ΨΩ1Ζ-4ΧΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Αποψίλωση και καθαρισμός χώρων αναψυχής και κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Αποψίλωση και καθαρισμός χώρων αναψυχής και κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Στυλίδας»
Ημ/νια: 17/12/2021 13:32:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΜΨΩ1Ζ-ΕΨΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης σε πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης σε πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Ημ/νια: 17/12/2021 12:24:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΑ9Ω1Ζ-ΨΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή δικαστικού επιμελητού για επίδοση τριών (3) επιδόσεων ήτοι:α) 3690Β/14-09-2021 β)3691Β/14-09-2021 γ)3693Β/14-09-2021

Θέμα: Αμοιβή δικαστικού επιμελητού για επίδοση τριών (3) επιδόσεων ήτοι:α) 3690Β/14-09-2021 β)3691Β/14-09-2021 γ)3693Β/14-09-2021
Ημ/νια: 17/12/2021 11:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΙΜΩ1Ζ-Σ23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - ανακατασκευή τεχνητής λίμνης. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Θέμα: Συντήρηση - ανακατασκευή τεχνητής λίμνης. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ημ/νια: 17/12/2021 09:56:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6779Ω1Ζ-1ΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθειες υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ

Θέμα: Προμήθειες υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ
Ημ/νια: 17/12/2021 08:54:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΞΚΩ1Ζ-ΝΟΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια μοκετών και πανιού κάλυψης εξεδρών)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια μοκετών και πανιού κάλυψης εξεδρών)
Ημ/νια: 16/12/2021 13:27:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΓΙΩ1Ζ-5ΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανασυγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης νέων αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Ανασυγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης νέων αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 16/12/2021 13:00:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΝ0Ω1Ζ-5ΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 883

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 883
Ημ/νια: 16/12/2021 12:22:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΟΟΩ1Ζ-ΨΥΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοποιία Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δραστηριοτήτων

Θέμα: Οδοποιία Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Ημ/νια: 16/12/2021 12:12:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ35Ω1Ζ-06Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου»
Ημ/νια: 16/12/2021 12:04:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΖΙΩ1Ζ-5ΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 356/2021 για «Οδοποιία Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 356/2021 για «Οδοποιία Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 16/12/2021 11:30:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΦ6Ω1Ζ-ΞΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"

Θέμα: Εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"
Ημ/νια: 16/12/2021 10:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΗΝΩ1Ζ-ΕΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1)

Θέμα: Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1)
Ημ/νια: 16/12/2021 10:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ2ΡΩ1Ζ-ΑΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 355/2021 για «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 355/2021 για «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 16/12/2021 10:38:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΡΦΩ1Ζ-ΠΧΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1)

Θέμα: Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1)
Ημ/νια: 16/12/2021 10:38:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ8ΩΩ1Ζ-ΗΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια μαρμάρων)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια μαρμάρων)
Ημ/νια: 15/12/2021 13:15:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΒ8Ω1Ζ-ΘΒΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες