Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Ηχητική κάλυψη και φωτισμός για τη συναυλία του Γ. Τσαλίκη 15.12.2021)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Ηχητική κάλυψη και φωτισμός για τη συναυλία του Γ. Τσαλίκη 15.12.2021)
Ημ/νια: 24/12/2021 11:04:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ8ΟΩ1Ζ-ΝΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια επίπλων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια επίπλων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας)
Ημ/νια: 24/12/2021 10:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΟΝΩ1Ζ-Ο3Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 377/2021 για «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 377/2021 για «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Στυλίδας»
Ημ/νια: 24/12/2021 10:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ7ΛΩ1Ζ-3ΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγράφων»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγράφων»
Ημ/νια: 24/12/2021 10:54:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΚΔΩ1Ζ-81Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου».

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου».
Ημ/νια: 24/12/2021 10:45:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ0ΕΩ1Ζ-4ΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 305: Τροποποίηση της 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 305: Τροποποίηση της 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 24/12/2021 10:44:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΧΜΩ1Ζ-ΓΙΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων για το χρονικό διάστημα από 16/10/21 έως 15/12/2021.

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων για το χρονικό διάστημα από 16/10/21 έως 15/12/2021.
Ημ/νια: 24/12/2021 10:41:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛΚΩ1Ζ-4ΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 304: Τροποποίηση της 204/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 304: Τροποποίηση της 204/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 24/12/2021 10:19:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔΦΩ1Ζ-Π9Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2021

Θέμα: Απόδοση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2021
Ημ/νια: 23/12/2021 14:11:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΞ1Ω1Ζ-4ΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2021

Θέμα: Απόδοση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2021
Ημ/νια: 23/12/2021 14:02:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 934ΗΩ1Ζ-3ΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντως ποσού λόγω λανθασμένης παρακράτησης σε βάρος δικαιούχου εταιρείας)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντως ποσού λόγω λανθασμένης παρακράτησης σε βάρος δικαιούχου εταιρείας)
Ημ/νια: 23/12/2021 13:32:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ3ΦΩ1Ζ-88Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Προμήθεια μπουρνουζιών για τα Θεοφάνεια 2022)

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Προμήθεια μπουρνουζιών για τα Θεοφάνεια 2022)
Ημ/νια: 23/12/2021 13:21:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΒΓΩ1Ζ-8Φ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Εχιναίων».

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Εχιναίων».
Ημ/νια: 23/12/2021 12:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ77Ω1Ζ-ΓΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών

Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών
Ημ/νια: 23/12/2021 12:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΧΩ1Ζ-ΦΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντως ποσού λόγω λανθασμένης παρακράτησης σε βάρος δικαιούχου εταιρείας)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντως ποσού λόγω λανθασμένης παρακράτησης σε βάρος δικαιούχου εταιρείας)
Ημ/νια: 23/12/2021 11:52:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΝΛΩ1Ζ-ΜΧΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ρύθμιση οφειλής στον ΕΦΚΑ (3 Δόσεις)

Θέμα: Ρύθμιση οφειλής στον ΕΦΚΑ (3 Δόσεις)
Ημ/νια: 23/12/2021 11:43:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΕΔΩ1Ζ-ΛΛ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια άμμου Β»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια άμμου Β»
Ημ/νια: 23/12/2021 11:07:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΗΙΩ1Ζ-ΤΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε υπάλληλο του Δήμου)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε υπάλληλο του Δήμου)
Ημ/νια: 23/12/2021 10:52:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω00ΩΩ1Ζ-Ρ23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 13.503,92 € – Δ΄ Δόση επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2021 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη...

Θέμα: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 13.503,92 € – Δ΄ Δόση επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2021 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών .
Ημ/νια: 20/12/2021 12:14:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΞΥΩ1Ζ-47Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση Ληξιαρχών Νοεμβρίου 2021

Θέμα: Αποζημίωση Ληξιαρχών Νοεμβρίου 2021
Ημ/νια: 20/12/2021 11:42:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ4ΦΩ1Ζ-9ΝΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες