Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 17/06/2022 10:53:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ5ΜΩ1Ζ-ΠΤΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσίευση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

Θέμα: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσίευση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)
Ημ/νια: 16/06/2022 14:36:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Τ9Ω1Ζ-Μ75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Μαϊου 2022 ΔΕ Στυλίδας

Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Μαϊου 2022 ΔΕ Στυλίδας
Ημ/νια: 16/06/2022 14:27:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΛΠΩ1Ζ-6Ο2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων . Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Θέμα: Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων . Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ημ/νια: 16/06/2022 14:22:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 626ΥΩ1Ζ-ΞΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 16/06/2022 14:21:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΞΞΩ1Ζ-4ΗΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 16/06/2022 14:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ00Ω1Ζ-6Ω2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 156/2022 για «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 156/2022 για «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων»
Ημ/νια: 16/06/2022 14:04:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β52Ω1Ζ-Τ9Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα λειτουργίας συσιτίων Βρεφονηπιακού Σταθμού (Αρτοποιείο)

Θέμα: Έξοδα λειτουργίας συσιτίων Βρεφονηπιακού Σταθμού (Αρτοποιείο)
Ημ/νια: 16/06/2022 14:02:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΕ6Ω1Ζ-ΒΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έναντι 1ου λογαριασμού Μελέτης εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών και Δημοτικοί πόροι

Θέμα: Έναντι 1ου λογαριασμού Μελέτης εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών και Δημοτικοί πόροι
Ημ/νια: 16/06/2022 13:52:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΞΖΩ1Ζ-ΟΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο "ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"

Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο "ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"
Ημ/νια: 16/06/2022 13:39:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ1ΣΩ1Ζ-ΔΡΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 16/06/2022 13:29:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΩ3Ω1Ζ-Θ6Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 15/06/2022 14:42:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ79ΔΩ1Ζ-Δ6Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των μηχανημάτων έργου του Δήμου.
Ημ/νια: 15/06/2022 14:30:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΣΘΩ1Ζ-ΩΕ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 15/06/2022 14:25:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Μ9Ω1Ζ-Β39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 15/06/2022 14:08:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΑΦΩ1Ζ-ΦΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης επισκευής των μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης επισκευής των μηχανημάτων έργου του Δήμου.
Ημ/νια: 15/06/2022 13:59:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ν7ΤΩ1Ζ-Π4Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 15/06/2022 13:35:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΗΞΩ1Ζ-3ΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 15/06/2022 13:35:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΑΔΩ1Ζ-ΞΡΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία για το χρονικό διάστημα από 25/04/2022 έως 30/04/2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών της εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία για το χρονικό διάστημα από 25/04/2022 έως 30/04/2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών της εισφορών
Ημ/νια: 15/06/2022 13:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ78ΛΩ1Ζ-51Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 15/06/2022 13:31:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΠΒΩ1Ζ-ΜΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness