Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 20/02/2024 09:55:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΨΣΩ1Ζ-ΗΑΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 20/02/2024 09:51:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΟΙΩ1Ζ-ΡΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Ιανουάριος 2024 - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Ιανουάριος 2024 - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 20/02/2024 09:47:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΠΝΩ1Ζ-ΚΨΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Ιανουάριος 2024 - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Ιανουάριος 2024 - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 20/02/2024 09:43:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΕΜΩ1Ζ-ΞΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 20/02/2024 09:37:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΣΣΩ1Ζ-Χ9Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθορισμός στόχων έτους 2024 των εκτός Υπουργείων Λοιπών Φορέων, της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.4940/2022.

Θέμα: Καθορισμός στόχων έτους 2024 των εκτός Υπουργείων Λοιπών Φορέων, της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.4940/2022.
Ημ/νια: 19/02/2024 10:13:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 654ΕΩ1Ζ-Ο0Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 16/02/2024 13:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠ1ΨΩ1Ζ-ΞΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 16/02/2024 12:53:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΥΤΩ1Ζ-ΞΙ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 16/02/2024 12:42:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β6ΞΩ1Ζ-ΡΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 16/02/2024 12:25:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ68ΞΩ1Ζ-Π6Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 16/02/2024 12:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΛΡΩ1Ζ-ΡΣΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου

Θέμα: Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 16/02/2024 11:33:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΘΔΩ1Ζ-Ν3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 16/02/2024 11:31:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΥΤΩ1Ζ-Φ3Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό μηνός Δεκεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 16/02/2024 11:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΞΑΩ1Ζ-ΕΓ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (225 - 16/2/2024) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (225 - 16/2/2024) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 16/02/2024 10:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΝ9Ω1Ζ-5ΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 16/02/2024 09:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΟΤΩ1Ζ-Ι9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης - Υποέργο 2 της πράξης "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας" - Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης - Υποέργο 2 της πράξης "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας" - Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 15/02/2024 14:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 924ΔΩ1Ζ-0Δ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 44/2024-31/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 44/2024-31/01/2024
Ημ/νια: 15/02/2024 12:31:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΔΥΩ1Ζ-Δ3Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας-Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας-Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 15/02/2024 12:22:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΔΑΩ1Ζ-ΥΞΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αποδοχής – υιοθέτησης ψηφίσματος, σύμφωνα με την αριθ. 8/2024 απόφαση του 2ου πρακτικού Έκτακτης Συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας Καραβομύλου Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποδοχής – υιοθέτησης ψηφίσματος, σύμφωνα με την αριθ. 8/2024 απόφαση του 2ου πρακτικού Έκτακτης Συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας Καραβομύλου Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 15/02/2024 12:09:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΛΤΩ1Ζ-Β0Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness