Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου
Ημ/νια: 29/12/2021 12:38:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΣΒΩ1Ζ-2ΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου παράτασης των συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που έχουν συναφθεί με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τη λήξη τους έως και 31-03-2022

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου παράτασης των συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που έχουν συναφθεί με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τη λήξη τους έως και 31-03-2022
Ημ/νια: 29/12/2021 12:31:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΝΩ1Ζ-ΗΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου)
Ημ/νια: 28/12/2021 15:09:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΟΠΩ1Ζ-ΣΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Ε. Πελασγίας 2021

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Ε. Πελασγίας 2021
Ημ/νια: 28/12/2021 14:59:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΕΤΩ1Ζ-Ω9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια μαρμάρων)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια μαρμάρων)
Ημ/νια: 28/12/2021 14:29:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΡΛΩ1Ζ-5Γ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης

Θέμα: Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης
Ημ/νια: 28/12/2021 13:46:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΕΕΩ1Ζ-ΩΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου

Θέμα: Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου
Ημ/νια: 28/12/2021 13:42:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΣΥΩ1Ζ-Ζ57
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευση προκηρύξεων (Δημοσίευση της περίληψης απόφασης υπερωριών 2022)

Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων (Δημοσίευση της περίληψης απόφασης υπερωριών 2022)
Ημ/νια: 28/12/2021 13:37:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΨΟΩ1Ζ-ΜΗ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)
Ημ/νια: 28/12/2021 12:16:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΖΑΩ1Ζ-Α5Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1063

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1063
Ημ/νια: 28/12/2021 12:15:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 673ΞΩ1Ζ-ΦΛΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1063

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1063
Ημ/νια: 28/12/2021 12:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΣ3Ω1Ζ-Ι7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1063

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1063
Ημ/νια: 28/12/2021 12:12:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ζ7Ω1Ζ-ΥΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε υπαλλήλους του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2022

Θέμα: Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε υπαλλήλους του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2022
Ημ/νια: 27/12/2021 14:43:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΕΞΩ1Ζ-ΔΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 27/12/2021 12:28:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛΣΩ1Ζ-5ΜΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου Παλαιοκερασιάς»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου Παλαιοκερασιάς»
Ημ/νια: 27/12/2021 11:10:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΚΝΩ1Ζ-8Μ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια κάδων απορριμμάτων)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια κάδων απορριμμάτων)
Ημ/νια: 27/12/2021 11:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΟΦΩ1Ζ-1ΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών, μουσικού συγκροτήματος για το συναυλιακό θέμα στο Δήμο Στυλίδας με το Γιώργο Τσαλίκη στις 15 Δεκεμβρίου 2021)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών, μουσικού συγκροτήματος για το συναυλιακό θέμα στο Δήμο Στυλίδας με το Γιώργο Τσαλίκη στις 15 Δεκεμβρίου 2021)
Ημ/νια: 27/12/2021 09:58:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΩΕΩ1Ζ-9ΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Γλύφα του Δήμου Στυλίδας στις 17.12.2021)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Γλύφα του Δήμου Στυλίδας στις 17.12.2021)
Ημ/νια: 27/12/2021 08:48:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 694ΑΩ1Ζ-ΖΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Βρεφονηπιακού Σταθμού (Προμήθεια ειδών παντοπωλείου)

Θέμα: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Βρεφονηπιακού Σταθμού (Προμήθεια ειδών παντοπωλείου)
Ημ/νια: 24/12/2021 11:39:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β7ΧΩ1Ζ-4ΧΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικού για κατάθεση δηλώσεων και παραλαβή αποδεικτικών κατάθεσης για 108 δικαιώματα που αφορούν κοινόχρήστους δρόμους του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: Αμοιβές νομικού για κατάθεση δηλώσεων και παραλαβή αποδεικτικών κατάθεσης για 108 δικαιώματα που αφορούν κοινόχρήστους δρόμους του Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 24/12/2021 11:07:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ0ΟΩ1Ζ-ΕΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness