Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες 2022 - 2023

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες 2022 - 2023
Ημ/νια: 17/03/2022 08:20:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΦΩ1Ζ-ΕΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ (Προμήθεια Διατραπεζικών Συτημάτων)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ (Προμήθεια Διατραπεζικών Συτημάτων)
Ημ/νια: 17/03/2022 08:13:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΙΠΩ1Ζ-Ξ4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022 - 2023

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022 - 2023
Ημ/νια: 17/03/2022 08:05:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΜΖΩ1Ζ-88Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων 2022 - 2023

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων 2022 - 2023
Ημ/νια: 17/03/2022 08:04:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΟ8Ω1Ζ-ΝΝΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022 - 2023

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022 - 2023
Ημ/νια: 17/03/2022 08:02:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΘΜΩ1Ζ-7ΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 30/2022 για Προμήθεια καυσίμων 2022 - 2023

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 30/2022 για Προμήθεια καυσίμων 2022 - 2023
Ημ/νια: 16/03/2022 14:02:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΟΦΩ1Ζ-ΩΘ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευση προκηρύξεων (Δημοσίευση της περίληψης απόφασης υπερωριών 2022)

Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων (Δημοσίευση της περίληψης απόφασης υπερωριών 2022)
Ημ/νια: 16/03/2022 12:52:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ15ΠΩ1Ζ-ΣΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σιδήρου

Θέμα: Προμήθεια σιδήρου
Ημ/νια: 16/03/2022 12:11:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΗΑΩ1Ζ-ΖΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022
Ημ/νια: 16/03/2022 11:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ2ΨΩ1Ζ-ΨΣΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές (Διαγωνισμός αριθ. 7917/16.08.2021 για Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου στο Δήμο Στυλίδας)

Θέμα: Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές (Διαγωνισμός αριθ. 7917/16.08.2021 για Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου στο Δήμο Στυλίδας)
Ημ/νια: 16/03/2022 10:18:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΟΛΩ1Ζ-ΖΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Ημ/νια: 16/03/2022 09:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΒΣΩ1Ζ-ΜΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού
Ημ/νια: 16/03/2022 08:32:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6731Ω1Ζ-ΑΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 37: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 37: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»
Ημ/νια: 15/03/2022 15:19:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω1ΧΩ1Ζ-Ι19
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 36:: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Στυλίδας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 36:: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Στυλίδας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Ημ/νια: 15/03/2022 15:03:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ87ΨΩ1Ζ-ΗΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 35: Χορήγηση Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 35: Χορήγηση Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»
Ημ/νια: 15/03/2022 14:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΘ9Ω1Ζ-ΨΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

Θέμα: Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
Ημ/νια: 15/03/2022 14:22:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΦΖΩ1Ζ-1Ρ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 34: Αποδοχή ένταξης και αποδοχή όρων - προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 34: Αποδοχή ένταξης και αποδοχή όρων - προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 15/03/2022 14:21:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΓΕΩ1Ζ-ΣΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά Τέλη μηνός Νοεμβρίου 2021

Θέμα: Ταχυδρομικά Τέλη μηνός Νοεμβρίου 2021
Ημ/νια: 15/03/2022 14:18:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ2ΧΩ1Ζ-Ζ75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 33: «Εξέταση αιτήματος σπουδάστριας ΙΕΚ για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης στον παιδικό σταθμό του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 33: «Εξέταση αιτήματος σπουδάστριας ΙΕΚ για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης στον παιδικό σταθμό του Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 15/03/2022 13:53:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ5ΞΩ1Ζ-Ζ5Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Α' δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόδοση Α' δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/03/2022 13:38:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 996ΝΩ1Ζ-930
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες