Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Δικαστικά έξοδα - Απόφαση 1681/2021 Συμβουλίου της Επικρατείας)

Θέμα: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Δικαστικά έξοδα - Απόφαση 1681/2021 Συμβουλίου της Επικρατείας)
Ημ/νια: 24/08/2022 13:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΑΛΩ1Ζ-ΩΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ξυλείας

Θέμα: Προμήθεια ξυλείας
Ημ/νια: 24/08/2022 12:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΥΨΩ1Ζ-ΙΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Προμήθεια ειδών κυλικείου)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Προμήθεια ειδών κυλικείου)
Ημ/νια: 24/08/2022 11:50:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Κ1Ω1Ζ-ΦΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σκυλοτροφής

Θέμα: Προμήθεια σκυλοτροφής
Ημ/νια: 24/08/2022 11:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Α0Ω1Ζ-Ζ3Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων

Θέμα: Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων
Ημ/νια: 24/08/2022 11:19:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΤ1Ω1Ζ-ΚΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσίας Παιδιάτρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Στυλίδας μηνών Μαϊου- Ιουνίου-Ιουλίου

Θέμα: Παροχή υπηρεσίας Παιδιάτρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Στυλίδας μηνών Μαϊου- Ιουνίου-Ιουλίου
Ημ/νια: 24/08/2022 10:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 687ΩΩ1Ζ-9Ρ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές λογιστών (Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες) από 9/7/2022 - 8/8/2022

Θέμα: Αμοιβές λογιστών (Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες) από 9/7/2022 - 8/8/2022
Ημ/νια: 24/08/2022 10:00:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 625ΘΩ1Ζ-ΗΘΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Ιουλίουυ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Ιουλίουυ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Ημ/νια: 24/08/2022 09:05:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΛΒΩ1Ζ-3ΝΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022

Θέμα: Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022
Ημ/νια: 24/08/2022 09:05:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΛΔΩ1Ζ-1ΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 23/08/2022 12:45:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Π3Ω1Ζ-1ΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή υποδομής γηπέδου τένις Στυλίδας

Θέμα: Κατασκευή υποδομής γηπέδου τένις Στυλίδας
Ημ/νια: 23/08/2022 12:01:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ6ΤΩ1Ζ-Ν8Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων της υπηρεσίας άρδευσης μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων της υπηρεσίας άρδευσης μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 23/08/2022 11:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΦ6Ω1Ζ-9ΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 23/08/2022 10:48:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ0ΦΩ1Ζ-3ΜΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή φόρου εισοδήματος Δήμου Στυλίδας φορολογικού έτους 2021 (Δόσεις 1-6)

Θέμα: Καταβολή φόρου εισοδήματος Δήμου Στυλίδας φορολογικού έτους 2021 (Δόσεις 1-6)
Ημ/νια: 23/08/2022 08:54:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΧΠΩ1Ζ-ΓΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Νταλής Ιωάννης.)

Θέμα: Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Νταλής Ιωάννης.)
Ημ/νια: 23/08/2022 08:19:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΖ4Ω1Ζ-ΘΣ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Βρεφονηπιακού Σταθμού (Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου)

Θέμα: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Βρεφονηπιακού Σταθμού (Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου)
Ημ/νια: 22/08/2022 12:31:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ77Ω1Ζ-ΗΒΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 22/08/2022 10:58:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Ν9Ω1Ζ-Τ27
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 221/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 221/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Στυλίδας»
Ημ/νια: 22/08/2022 10:41:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΕΔΩ1Ζ-Ξ9Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση πρόσληψης ανέργου στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017'' Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων , ηλικίας 55-67 ετών''.

Θέμα: Απόφαση πρόσληψης ανέργου στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017'' Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων , ηλικίας 55-67 ετών''.
Ημ/νια: 22/08/2022 09:51:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΜΜΩ1Ζ-Γ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"
Ημ/νια: 22/08/2022 09:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΑΓΩ1Ζ-Μ16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness