Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά Τέλη μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Ταχυδρομικά Τέλη μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 26/08/2022 13:05:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΕΗΩ1Ζ-8ΜΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφραξη φρεατίων ακαθάρτων

Θέμα: Απόφραξη φρεατίων ακαθάρτων
Ημ/νια: 26/08/2022 12:03:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΞΩ1Ζ-Χ1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφραξη φρεατίων ακαθάρτων

Θέμα: Απόφραξη φρεατίων ακαθάρτων
Ημ/νια: 26/08/2022 11:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Κ0Ω1Ζ-ΤΨ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 206

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 206
Ημ/νια: 26/08/2022 11:25:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΞΦΩ1Ζ-ΗΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 794

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 794
Ημ/νια: 26/08/2022 11:23:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΠΩ1Ζ-ΜΔ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 212

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 212
Ημ/νια: 26/08/2022 11:21:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ95Ω1Ζ-Π9Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 206

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 206
Ημ/νια: 26/08/2022 11:18:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ16Ω1Ζ-9ΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 198

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 198
Ημ/νια: 26/08/2022 11:16:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω57ΛΩ1Ζ-91Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 198

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 198
Ημ/νια: 26/08/2022 11:15:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ2ΚΩ1Ζ-7ΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Δόση 87η)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Δόση 87η)
Ημ/νια: 25/08/2022 14:54:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΘΗΩ1Ζ-3Ε7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (Δόση 37η)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (Δόση 37η)
Ημ/νια: 25/08/2022 14:50:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η0ΝΩ1Ζ-ΕΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ρύθμιση φόρου εισοδήματος έτους 2020 (Δόση 9η)

Θέμα: Ρύθμιση φόρου εισοδήματος έτους 2020 (Δόση 9η)
Ημ/νια: 25/08/2022 14:36:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΦΥΩ1Ζ-Α0Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης (Δόση 9η)

Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης (Δόση 9η)
Ημ/νια: 25/08/2022 14:28:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ77ΖΩ1Ζ-7ΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ρύθμιση οφειλής στον ΕΦΚΑ (Δόση 10η)

Θέμα: Ρύθμιση οφειλής στον ΕΦΚΑ (Δόση 10η)
Ημ/νια: 25/08/2022 14:16:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΠ7Ω1Ζ-ΕΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Δικαστικά έξοδα - Απόφαση 1681/2021 Συμβουλίου της Επικρατείας)

Θέμα: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Δικαστικά έξοδα - Απόφαση 1681/2021 Συμβουλίου της Επικρατείας)
Ημ/νια: 25/08/2022 12:26:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΠΧΩ1Ζ-ΑΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή φόρου εισοδήματος Δήμου Στυλίδας φορολογικού έτους 2021 (Δόσεις 1-2)

Θέμα: Καταβολή φόρου εισοδήματος Δήμου Στυλίδας φορολογικού έτους 2021 (Δόσεις 1-2)
Ημ/νια: 25/08/2022 12:04:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΤ8Ω1Ζ-Ν9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 25/08/2022 11:57:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΡΩ1Ζ-ΑΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας περιόδου 22/7/2022-21/8/2022

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας περιόδου 22/7/2022-21/8/2022
Ημ/νια: 25/08/2022 11:37:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΡΕΩ1Ζ-Ψ4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικού μέσου

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικού μέσου
Ημ/νια: 25/08/2022 11:20:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β03Ω1Ζ-4ΧΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ξυλείας

Θέμα: Προμήθεια ξυλείας
Ημ/νια: 24/08/2022 14:58:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΒΩ1Ζ-ΣΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness