Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζήμιωση υπερωριών υοαλλήλου του τμήματος Περιβάλλοντος -Οικονομικής Ανάπτυξης μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Αποζήμιωση υπερωριών υοαλλήλου του τμήματος Περιβάλλοντος -Οικονομικής Ανάπτυξης μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 23/03/2022 12:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΜΖΩ1Ζ-ΗΘΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση υπερωριών τακτικών υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας μηνών Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριών τακτικών υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας μηνών Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 23/03/2022 12:06:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΒΞΩ1Ζ-ΜΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2022- με ασθένεια- και υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών της εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2022- με ασθένεια- και υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών της εισφορών
Ημ/νια: 23/03/2022 11:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΚΘΩ1Ζ-706
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 23/03/2022 11:42:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ8ΟΩ1Ζ-ΩΞΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης και σύνταξη φακέλου δημοπράτησης για το έργο "Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας"»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης και σύνταξη φακέλου δημοπράτησης για το έργο "Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας"»
Ημ/νια: 23/03/2022 11:27:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΡΣΩ1Ζ-Ω55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 23/03/2022 11:09:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΥ6Ω1Ζ-6Μ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση ληξιαρχών μηνών Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Αποζημίωση ληξιαρχών μηνών Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 23/03/2022 09:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΕΕΩ1Ζ-ΝΞΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση υπερωριών υπαλλήλου ΙΔΑΧ Διοικητικής υπηρεσίας μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριών υπαλλήλου ΙΔΑΧ Διοικητικής υπηρεσίας μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 23/03/2022 09:22:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Ι0Ω1Ζ-Κ4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2020 και 2021

Θέμα: Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2020 και 2021
Ημ/νια: 22/03/2022 14:53:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨ10Ω1Ζ-Ζ93
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας, περιόδου 13/9/2021-13/1/2022 & 14/1/2022-9/3/2022. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε.

Θέμα: Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας, περιόδου 13/9/2021-13/1/2022 & 14/1/2022-9/3/2022. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε.
Ημ/νια: 22/03/2022 13:49:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΤΗΩ1Ζ-ΔΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Γνωμοδότηση για κατασκευή R/V σταθμού στη θέση «Κυπαρισσώνας»

Θέμα: «Γνωμοδότηση για κατασκευή R/V σταθμού στη θέση «Κυπαρισσώνας»
Ημ/νια: 22/03/2022 13:03:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΜΦΩ1Ζ-ΚΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Γνωμοδότηση για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση «Σαπουνάς»

Θέμα: Γνωμοδότηση για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση «Σαπουνάς»
Ημ/νια: 22/03/2022 12:50:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Α7Ω1Ζ-ΒΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπιικών εορτών (Προμήθεια στεφανιών για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821)

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπιικών εορτών (Προμήθεια στεφανιών για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821)
Ημ/νια: 22/03/2022 11:53:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΑΠΩ1Ζ-47Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων επετείου 25ης Μαρτίου 1821)

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων επετείου 25ης Μαρτίου 1821)
Ημ/νια: 22/03/2022 11:41:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ9ΘΩ1Ζ-ΓΦ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας από 14/10/2021 έως 31/12/2021

Θέμα: Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας από 14/10/2021 έως 31/12/2021
Ημ/νια: 22/03/2022 11:35:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ98Ω1Ζ-ΜΒΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 ...

Θέμα: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957
Ημ/νια: 22/03/2022 11:27:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΡΔΩ1Ζ-3ΗΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 22/03/2022 10:59:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΘ3Ω1Ζ-Υ50
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε.

Θέμα: Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε.
Ημ/νια: 22/03/2022 10:49:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΤΕΩ1Ζ-8ΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 38: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2021-2022, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου με...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 38: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2021-2022, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» και έγκριση της σχετικής μελέτης.
Ημ/νια: 21/03/2022 15:10:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΤΔΩ1Ζ-ΚΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενοίκιο κτιρίου για το κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Ενοίκιο κτιρίου για το κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 21/03/2022 13:58:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ4ΓΩ1Ζ-Α2Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες