Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/2022
Ημ/νια: 06/04/2022 13:01:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΙΞΩ1Ζ-6ΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/2022
Ημ/νια: 06/04/2022 12:42:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΛΚΩ1Ζ-ΓΚ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/1/22-31/1/22 & 1/2/2022-28-2-2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/1/22-31/1/22 & 1/2/2022-28-2-2022
Ημ/νια: 05/04/2022 11:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Φ1Ω1Ζ-8ΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 211

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 211
Ημ/νια: 05/04/2022 10:59:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΣΩΩ1Ζ-ΩΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 211

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 211
Ημ/νια: 05/04/2022 10:58:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΒΞΩ1Ζ-ΖΕ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 211

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 211
Ημ/νια: 05/04/2022 10:57:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΗ6Ω1Ζ-ΟΩΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 211

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 211
Ημ/νια: 05/04/2022 10:55:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω35ΥΩ1Ζ-ΒΦΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/1/222-31/1/22 και 1/2/2022-28/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/1/222-31/1/22 και 1/2/2022-28/2/2022
Ημ/νια: 05/04/2022 08:58:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ1ΩΩ1Ζ-6ΜΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 04/04/2022 14:44:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91Δ1Ω1Ζ-1ΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 04/04/2022 14:17:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ2ΙΩ1Ζ-72Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 207

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 207
Ημ/νια: 04/04/2022 13:29:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΒΑΩ1Ζ-Α0Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 207

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 207
Ημ/νια: 04/04/2022 13:27:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΔΤΩ1Ζ-ΣΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 207

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 207
Ημ/νια: 04/04/2022 13:25:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΝΦΩ1Ζ-ΧΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 207

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 207
Ημ/νια: 04/04/2022 13:23:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΤ7Ω1Ζ-71Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες φύλαξης αντλιοστασίων

Θέμα: Υπηρεσίες φύλαξης αντλιοστασίων
Ημ/νια: 04/04/2022 10:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΞ9Ω1Ζ-Ι1Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 47/2022 για "Υπηρεσίες φύλαξης αντλιοστασίων"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 47/2022 για "Υπηρεσίες φύλαξης αντλιοστασίων"
Ημ/νια: 04/04/2022 10:47:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΡΕΩ1Ζ-ΑΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού

Θέμα: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού
Ημ/νια: 04/04/2022 10:22:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ζ1Ω1Ζ-ΛΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού περιόδου 1/1/22-31/1/22 και 1/2/2022-28/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού περιόδου 1/1/22-31/1/22 και 1/2/2022-28/2/2022
Ημ/νια: 04/04/2022 10:20:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ96Ω1Ζ-ΒΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων
Ημ/νια: 01/04/2022 13:54:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΘΚΩ1Ζ-ΚΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 01/04/2022 13:45:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΠΑΩ1Ζ-ΠΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness