Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 12/04/2022 13:46:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΗΜΩ1Ζ-Ο1Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σκυλοτροφής

Θέμα: Προμήθεια σκυλοτροφής
Ημ/νια: 12/04/2022 13:18:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΞ9Ω1Ζ-Ξ5Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 2ου λογαριασμού έργου "Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Στυλίδας (συνεχιζόμενο)" ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Θέμα: Εξόφληση 2ου λογαριασμού έργου "Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Στυλίδας (συνεχιζόμενο)" ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ημ/νια: 11/04/2022 14:34:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΦ6Ω1Ζ-ΧΒΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»
Ημ/νια: 11/04/2022 13:02:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΚΘΩ1Ζ-ΗΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 11/04/2022 12:46:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΒΜΩ1Ζ-2ΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 11/04/2022 12:39:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΡ9Ω1Ζ-Ψ0Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 11/04/2022 12:29:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΣΜΩ1Ζ-3ΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Φεβρουαρίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Φεβρουαρίου
Ημ/νια: 11/04/2022 11:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΓΣΩ1Ζ-ΥΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Φεβρουαρίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Φεβρουαρίου
Ημ/νια: 11/04/2022 11:23:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ72ΗΩ1Ζ-ΡΑΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 11/04/2022 11:12:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε7ΣΩ1Ζ-Ε0Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Φεβρουαρίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Φεβρουαρίου
Ημ/νια: 11/04/2022 11:09:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΑΙΩ1Ζ-ΟΡ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 11/04/2022 11:00:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΗ5Ω1Ζ-Ρ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 08/04/2022 14:09:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ5ΜΩ1Ζ-ΨΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Στυλίδας»
Ημ/νια: 08/04/2022 12:39:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΖ2Ω1Ζ-Σ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 08/04/2022 12:35:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΝΝΩ1Ζ-Δ5Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έλεγχος και χλωρίωση δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Έλεγχος και χλωρίωση δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 08/04/2022 12:13:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ29Ω1Ζ-Ρ65
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 64/2022 για την δαπάνη με τίτλο «Έλεγχος και χλωρίωση δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 64/2022 για την δαπάνη με τίτλο «Έλεγχος και χλωρίωση δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 08/04/2022 12:02:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Θ7Ω1Ζ-ΤΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet backup 4/2/2022-3/3/2022

Θέμα: Συνδρομές Internet backup 4/2/2022-3/3/2022
Ημ/νια: 08/04/2022 10:29:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΣΝΩ1Ζ-2ΕΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2020 και 2021».

Θέμα: Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2020 και 2021».
Ημ/νια: 08/04/2022 10:07:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ1ΚΩ1Ζ-590
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet 1/2/2022-28/2/2022

Θέμα: Συνδρομές Internet 1/2/2022-28/2/2022
Ημ/νια: 08/04/2022 10:03:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΦ3Ω1Ζ-ΖΩΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness