Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:59:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΜ4Ω1Ζ-Ι12
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:56:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Π5Ω1Ζ-ΘΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" μηνός Νοεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" μηνός Νοεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:55:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΠΓΩ1Ζ-9ΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:54:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΠΙΩ1Ζ-ΖΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:51:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΨΙΩ1Ζ-ΚΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 923ΦΩ1Ζ-ΝΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 20: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 20: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής».
Ημ/νια: 13/02/2024 14:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΒΓΩ1Ζ-ΣΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 19: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 19: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής».
Ημ/νια: 13/02/2024 14:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 692ΛΩ1Ζ-4ΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 13/02/2024 13:28:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛΗΩ1Ζ-ΞΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 18: Αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κυπαρισσώνα Πελασγίας Δ. Στυλίδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5200064 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 18: Αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κυπαρισσώνα Πελασγίας Δ. Στυλίδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5200064 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»
Ημ/νια: 13/02/2024 13:25:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΧΠΩ1Ζ-ΛΜΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2024

Θέμα: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2024
Ημ/νια: 13/02/2024 13:18:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ε4Ω1Ζ-ΚΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια
Ημ/νια: 13/02/2024 13:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛ98Ω1Ζ-07Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 17: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου στο Δήμο Στυλίδας ποσού € 61.764,40 από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 17: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου στο Δήμο Στυλίδας ποσού € 61.764,40 από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας Προσθήκη 3ου υπό έργου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΑΤ11)».
Ημ/νια: 13/02/2024 12:54:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓΚΩ1Ζ-ΘΙΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 16: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 16: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.
Ημ/νια: 13/02/2024 12:23:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΠΡΩ1Ζ-ΦΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2024

Θέμα: Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2024
Ημ/νια: 13/02/2024 12:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Ξ8Ω1Ζ-2Θ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων για τον χαρακτηρισμό εδαφών και παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο " Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας"

Θέμα: Ορισμός επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων για τον χαρακτηρισμό εδαφών και παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο " Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας"
Ημ/νια: 13/02/2024 12:15:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ1ΒΩ1Ζ-ΩΛ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 37

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 37
Ημ/νια: 12/02/2024 12:04:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΒΙΩ1Ζ-4Ο3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 1% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 37

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 1% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 37
Ημ/νια: 12/02/2024 11:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΞΝΩ1Ζ-Δ6Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 12/02/2024 11:07:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6741Ω1Ζ-Ο00
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 12/02/2024 11:06:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΘΔΩ1Ζ-8ΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες