Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 982

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 982
Ημ/νια: 31/12/2021 08:01:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΗΞΩ1Ζ-ΥΒ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 982

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 982
Ημ/νια: 31/12/2021 07:58:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ02Ω1Ζ-Τ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 307: Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7451/30-7-2021 σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 307: Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7451/30-7-2021 σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 30/12/2021 14:28:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΛΘΩ1Ζ-ΝΔ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α-ΘΜΙΑ:Εξουσιοδότηση διευθυντών για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών Σχολικών Μονάδων λόγω αντικατάστασης (1Ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων)

Θέμα: Α-ΘΜΙΑ:Εξουσιοδότηση διευθυντών για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών Σχολικών Μονάδων λόγω αντικατάστασης (1Ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων)
Ημ/νια: 30/12/2021 12:37:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ98Ω1Ζ-84Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έως και 22/10/2021

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έως και 22/10/2021
Ημ/νια: 30/12/2021 12:08:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΙΝΩ1Ζ-3ΕΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έως και 22/10/2021

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έως και 22/10/2021
Ημ/νια: 30/12/2021 11:51:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ4ΑΩ1Ζ-ΖΧΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματοε για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματοε για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Ημ/νια: 30/12/2021 10:31:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΞΙΩ1Ζ-ΖΟΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

Θέμα: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
Ημ/νια: 30/12/2021 10:30:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΧΩΩ1Ζ-1ΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων

Θέμα: Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 30/12/2021 10:29:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ20Ω1Ζ-ΡΣ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ από έσοδα ΤΑΠ)

Θέμα: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ από έσοδα ΤΑΠ)
Ημ/νια: 30/12/2021 10:28:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η30Ω1Ζ-47Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια ξύλων για παγκάκια)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια ξύλων για παγκάκια)
Ημ/νια: 30/12/2021 10:19:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΑΟΩ1Ζ-ΣΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών»
Ημ/νια: 30/12/2021 08:59:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΓΒΩ1Ζ-ΥΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια άμμου Β)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια άμμου Β)
Ημ/νια: 29/12/2021 14:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΩ9Ω1Ζ-ΨΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια αλκοολούχου λοσιόν 95 βαθμών)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια αλκοολούχου λοσιόν 95 βαθμών)
Ημ/νια: 29/12/2021 13:57:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΨΒΩ1Ζ-ΚΧΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπταξη τελών και φόρων

Θέμα: Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπταξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 29/12/2021 13:46:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΨΗΩ1Ζ-ΠΞΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια ξύλινων περιπτέρων kiosk)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια ξύλινων περιπτέρων kiosk)
Ημ/νια: 29/12/2021 13:40:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΙΜΩ1Ζ-0ΥΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας

Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας
Ημ/νια: 29/12/2021 13:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΒΤΩ1Ζ-6ΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 308: «Υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης παράτασης συμβατικού χρόνου δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ 2012-2015 έτους 2014 σε 50 Δήμους».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 308: «Υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης παράτασης συμβατικού χρόνου δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ 2012-2015 έτους 2014 σε 50 Δήμους».
Ημ/νια: 29/12/2021 13:26:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΝΟΩ1Ζ-ΡΦ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

Θέμα: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
Ημ/νια: 29/12/2021 13:25:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΓ6Ω1Ζ-ΜΩ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ από έσοδα ΤΑΠ)

Θέμα: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ από έσοδα ΤΑΠ)
Ημ/νια: 29/12/2021 13:12:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΡΧΩ1Ζ-ΧΣΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness