Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 23/04/2023 έως 22/06/2023

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 23/04/2023 έως 22/06/2023
Ημ/νια: 25/07/2023 13:19:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΜΠΩ1Ζ-ΣΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 119: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 119: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023.
Ημ/νια: 25/07/2023 12:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ5ΖΩ1Ζ-Ε04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 118: Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, για το διδακτικό έτος 2023 – 2024 και για το χρονικό διάστημα έως...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 118: Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, για το διδακτικό έτος 2023 – 2024 και για το χρονικό διάστημα έως και το Δεκέμβριο του 2023.
Ημ/νια: 25/07/2023 12:18:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΘΘΩ1Ζ-ΗΟ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές λογιστών (Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών)

Θέμα: Αμοιβές λογιστών (Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών)
Ημ/νια: 25/07/2023 12:15:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α4ΚΩ1Ζ-0ΡΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές λογιστών (Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών)

Θέμα: Αμοιβές λογιστών (Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών)
Ημ/νια: 25/07/2023 11:59:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΩΞΩ1Ζ-ΡΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι μηνός Ιουνίου 2023

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι μηνός Ιουνίου 2023
Ημ/νια: 25/07/2023 11:33:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΚ6Ω1Ζ-7ΡΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 117: Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων και για την προμήθεια ειδών κυλικείου, για την προσφορά τους σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 117: Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων και για την προμήθεια ειδών κυλικείου, για την προσφορά τους σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 25/07/2023 11:29:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ06Ω1Ζ-ΖΤ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης - Υποέργο 2 της πράξης "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας" - Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Θέμα: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης - Υποέργο 2 της πράξης "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας" - Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Ημ/νια: 24/07/2023 13:53:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΞΖΩ1Ζ-ΙΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών»
Ημ/νια: 24/07/2023 13:30:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΜΕΩ1Ζ-Ε5Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ
Ημ/νια: 24/07/2023 13:00:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΖΓΩ1Ζ-ΟΨΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 217/2023 για τη δαπάνη με τίτλο: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης – Υποέργο 2 της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 217/2023 για τη δαπάνη με τίτλο: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης – Υποέργο 2 της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας»
Ημ/νια: 24/07/2023 12:17:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΔ3Ω1Ζ-Β74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑκύρωσηΠαραστ. [432 - 6/7/2023] λόγω λάθους στη διαδικασία της δαπάνης με τίτλο Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Θέμα: ΑκύρωσηΠαραστ. [432 - 6/7/2023] λόγω λάθους στη διαδικασία της δαπάνης με τίτλο Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Ημ/νια: 24/07/2023 10:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΘ6Ω1Ζ-ΚΛΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 24/07/2023 10:21:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΩΥΩ1Ζ-8ΜΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 24/07/2023 10:10:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΘΕΩ1Ζ-Δ3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 216/2023 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 216/2023 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»
Ημ/νια: 24/07/2023 10:03:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Β7Ω1Ζ-Θ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οχήματα ΚΗΗ 2729 και ΚΗΗ 2792)

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οχήματα ΚΗΗ 2729 και ΚΗΗ 2792)
Ημ/νια: 24/07/2023 09:09:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣΩΩ1Ζ-ΟΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Οχήματα ΚΗΗ 2729 και ΚΗΗ 2792)

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Οχήματα ΚΗΗ 2729 και ΚΗΗ 2792)
Ημ/νια: 24/07/2023 09:07:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι33Ω1Ζ-364
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Ιουνίου 2023

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Ιουνίου 2023
Ημ/νια: 21/07/2023 12:43:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ03Ω1Ζ-3ΝΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Ιουνίου 2023

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Ιουνίου 2023
Ημ/νια: 21/07/2023 12:33:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4Ψ7Ω1Ζ-ΑΒΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑκύρωσηΠαραστ. [245 - 30/3/2023] λόγω τροποποίησης της πράξης ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της δαπάνης με τίτλο Εκπόνηση μελέτης Ύδρευσης Τ.Κ. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: ΑκύρωσηΠαραστ. [245 - 30/3/2023] λόγω τροποποίησης της πράξης ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της δαπάνης με τίτλο Εκπόνηση μελέτης Ύδρευσης Τ.Κ. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 21/07/2023 09:56:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΦΡΩ1Ζ-ΑΩΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες