Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 24/11/2022 09:12:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω55ΖΩ1Ζ-ΛΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 24/11/2022 09:09:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 645ΕΩ1Ζ-ΦΛΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Νο 299 περί Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Νο 299 περί Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 23/11/2022 14:21:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΖΖΩ1Ζ-ΗΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 23/11/2022 12:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6914Ω1Ζ-ΟΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 23/11/2022 12:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΞΘΩ1Ζ-868
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ - ΣΑΕ082/1 - 2022ΣΕ08210039

Θέμα: Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ - ΣΑΕ082/1 - 2022ΣΕ08210039
Ημ/νια: 23/11/2022 11:52:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΙΠΩ1Ζ-2ΤΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 306/2022 για το έργο με τίτλο "Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Στυλίδας"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 306/2022 για το έργο με τίτλο "Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Στυλίδας"
Ημ/νια: 23/11/2022 11:36:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ58ΤΩ1Ζ-ΣΦ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

μειωση εγγυησεων

Θέμα: μειωση εγγυησεων
Ημ/νια: 22/11/2022 14:31:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΗΖΩ1Ζ-ΕΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (248 - 16/3/2022) Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022 - 2023

Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (248 - 16/3/2022) Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022 - 2023
Ημ/νια: 22/11/2022 14:20:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ90Ω1Ζ-ΡΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του δήμου

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του δήμου
Ημ/νια: 22/11/2022 14:07:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 979ΑΩ1Ζ-8ΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας από 22/10/22-21/11/22

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας από 22/10/22-21/11/22
Ημ/νια: 22/11/2022 11:12:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ2ΧΩ1Ζ-Ν4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξην τελών, φόρων, προστιμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξην τελών, φόρων, προστιμων κλπ
Ημ/νια: 22/11/2022 11:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΡΗΩ1Ζ-ΩΧ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξην τελών, φόρων, προστιμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξην τελών, φόρων, προστιμων κλπ
Ημ/νια: 22/11/2022 10:58:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 962ΔΩ1Ζ-Ω3Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 22/11/2022 10:53:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Β5Ω1Ζ-ΡΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2023

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2023
Ημ/νια: 22/11/2022 10:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π8ΝΩ1Ζ-47Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων έτους 2023

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων έτους 2023
Ημ/νια: 22/11/2022 10:29:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΥΗΩ1Ζ-ΠΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 22/11/2022 10:01:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ44ΚΩ1Ζ-5ΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 21/11/2022 13:58:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΝΣΩ1Ζ-ΡΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 21/11/2022 13:50:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 607ΥΩ1Ζ-Ζ9Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 21/11/2022 13:42:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΖΧΩ1Ζ-ΩΕΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness