Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 2

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 2
Ημ/νια: 29/01/2024 13:39:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΘΗΩ1Ζ-ΓΜ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 3

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 3
Ημ/νια: 29/01/2024 13:37:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΤ2Ω1Ζ-Ω19
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 3

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 3
Ημ/νια: 29/01/2024 13:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΛΒΩ1Ζ-ΘΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 18

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 18
Ημ/νια: 29/01/2024 13:35:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΝΩΩ1Ζ-ΨΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 1

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 1
Ημ/νια: 29/01/2024 13:34:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 689ΣΩ1Ζ-Γ08
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 5

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 5
Ημ/νια: 29/01/2024 13:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ96ΓΩ1Ζ-ΝΞΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 26/01/2024 14:13:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΔΝΩ1Ζ-670
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έργα - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Έργα - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 26/01/2024 14:08:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩΧΩ1Ζ-5ΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έργα - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Έργα - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 26/01/2024 14:01:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Φ5Ω1Ζ-56Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έργα - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Έργα - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 26/01/2024 13:55:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 650ΧΩ1Ζ-ΛΣΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 26/01/2024 13:50:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΥΗΩ1Ζ-9ΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δεκεμβρίου 2023 εργοδοτικές εισφορές -άρθρο 16 0του 3443/2006

Θέμα: Δεκεμβρίου 2023 εργοδοτικές εισφορές -άρθρο 16 0του 3443/2006
Ημ/νια: 26/01/2024 12:28:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΖΖΩ1Ζ-Ω3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 2014ΣΕ57100004 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Συντήρηση - βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 2014ΣΕ57100004 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 25/01/2024 14:01:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΨΕΩ1Ζ-751
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση άδειας τομής, για κατασκευή διακλάδωσης αποχέτευσης από τον κ. FEJZO LUAN

Θέμα: Χορήγηση άδειας τομής, για κατασκευή διακλάδωσης αποχέτευσης από τον κ. FEJZO LUAN
Ημ/νια: 25/01/2024 11:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΚΓΩ1Ζ-ΛΞΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου αρ. 21/2024 "Ορισμός υπαλλήλων ως πρακτικογράφων των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Στυλίδας"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αρ. 21/2024 "Ορισμός υπαλλήλων ως πρακτικογράφων των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Στυλίδας"
Ημ/νια: 25/01/2024 09:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΗΖΩ1Ζ-ΕΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση διατήρησης ειδικής συνεργάτιδας (Πετρίκη Αγλαΐα)

Θέμα: Απόφαση διατήρησης ειδικής συνεργάτιδας (Πετρίκη Αγλαΐα)
Ημ/νια: 24/01/2024 07:51:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι6ΘΩ1Ζ-88Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση διατήρησης επιστημονικού συνεργάτη (Γόνης Γεώργιος)

Θέμα: Απόφαση διατήρησης επιστημονικού συνεργάτη (Γόνης Γεώργιος)
Ημ/νια: 24/01/2024 07:48:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΘΟΩ1Ζ-Η6Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 12/2024 περί ορισμού ταμία και εισπρακτόρων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 12/2024 περί ορισμού ταμία και εισπρακτόρων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 24/01/2024 07:33:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΟΞΩ1Ζ-Ν1Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ".

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ".
Ημ/νια: 23/01/2024 11:52:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΑΑΩ1Ζ-6ΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης απόλυσης ειδικού συνεργάτη λόγω αποχώρησης του οργάνου που τον προσέλαβε (Ιωάννης Πανώρης)

Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης απόλυσης ειδικού συνεργάτη λόγω αποχώρησης του οργάνου που τον προσέλαβε (Ιωάννης Πανώρης)
Ημ/νια: 23/01/2024 11:22:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΑΥΩ1Ζ-ΨΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness