Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές Ασκούμενης ΙΕΚ

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές Ασκούμενης ΙΕΚ
Ημ/νια: 25/01/2023 14:11:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΤΑΩ1Ζ-2Υ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 25/01/2023 14:06:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 985ΚΩ1Ζ-ΦΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 25/01/2023 13:58:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ1ΕΩ1Ζ-ΩΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 25/01/2023 13:48:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Φ1Ω1Ζ-Ξ59
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Ορισμού και τοποθέτησης αναπληρώτριας προΪσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Ορισμού και τοποθέτησης αναπληρώτριας προΪσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας
Ημ/νια: 25/01/2023 13:35:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΠ1Ω1Ζ-ΝΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (72 - 25/1/2023) Υπερωριές Διοικητικής Υπηρεσίας Α' εξαμήνου 2023

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (72 - 25/1/2023) Υπερωριές Διοικητικής Υπηρεσίας Α' εξαμήνου 2023
Ημ/νια: 25/01/2023 13:29:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9719Ω1Ζ-6ΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Τοποθέτησης-Μετακίνησης υπαλλήλου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Τοποθέτησης-Μετακίνησης υπαλλήλου
Ημ/νια: 25/01/2023 13:28:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΛΩΩ1Ζ-Α74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 25/01/2023 13:26:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ2ΧΩ1Ζ-5Ν5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 25/01/2023 13:04:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ζ4Ω1Ζ-ΣΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 25/01/2023 12:58:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω4ΚΩ1Ζ-ΞΒΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικου με σύμβαση δημοσίου δικαίου

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικου με σύμβαση δημοσίου δικαίου
Ημ/νια: 24/01/2023 11:03:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΖΔΩ1Ζ-ΘΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές Αποδοχές Δημοσίου Δικαίου

Θέμα: Τακτικές Αποδοχές Δημοσίου Δικαίου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:58:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΜΛΩ1Ζ-Ω7Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές δημοσίου δικαίου

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές δημοσίου δικαίου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:47:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΥΓΩ1Ζ-Ζ0Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές Αποδοχές Δημοσίου Δικαίου

Θέμα: Τακτικές Αποδοχές Δημοσίου Δικαίου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:40:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΥ7Ω1Ζ-ΘΕ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορες δημοσίου δικαίου

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορες δημοσίου δικαίου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:36:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΘΒΩ1Ζ-1ΓΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 343/2022 Απόφασης Δημάρχου για έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ».

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 343/2022 Απόφασης Δημάρχου για έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ».
Ημ/νια: 24/01/2023 10:32:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ1ΝΩ1Ζ-ΚΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχες με σύμβαση δημοσίου δικαίου

Θέμα: Τακτικές αποδοχες με σύμβαση δημοσίου δικαίου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:28:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Κ7Ω1Ζ-Κ60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου Δικαίου

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου Δικαίου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:25:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΞΣΩ1Ζ-33Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές Αποδοχές

Θέμα: Τακτικές Αποδοχές
Ημ/νια: 24/01/2023 10:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΙΤΩ1Ζ-ΧΧΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 15: Ανασύσταση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιΐας στο Δήμο Στυλίδας (Β’ Φάση)»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 15: Ανασύσταση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιΐας στο Δήμο Στυλίδας (Β’ Φάση)»
Ημ/νια: 24/01/2023 10:07:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΛΥΩ1Ζ-ΖΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες