Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (341 - 8/4/2022) Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (341 - 8/4/2022) Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 03/10/2022 14:27:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΩ6Ω1Ζ-0Γ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Στυλίδας (Β' ΦΑΣΗ). Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Στυλίδας (Β' ΦΑΣΗ). Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.
Ημ/νια: 03/10/2022 13:46:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΗ4Ω1Ζ-Γ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 261/2022 για το έργο με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Στυλίδας (Β’ Φάση)»

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 261/2022 για το έργο με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Στυλίδας (Β’ Φάση)»
Ημ/νια: 03/10/2022 13:37:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΓΥΩ1Ζ-ΚΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 03/10/2022 13:03:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ρ0Ω1Ζ-Φ29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 03/10/2022 12:58:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΡΥΩ1Ζ-ΦΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (Νέο Ειδικό Σεμινάριο Μισθοδοσίας & Ασφάλισης Προσωπικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ)

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (Νέο Ειδικό Σεμινάριο Μισθοδοσίας & Ασφάλισης Προσωπικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ)
Ημ/νια: 03/10/2022 12:52:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΗΥΩ1Ζ-3Ε8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 03/10/2022 09:40:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ9ΗΩ1Ζ-9Ο4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 30/09/2022 12:04:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΖΠΩ1Ζ-1ΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Αναβάθμιση λογισμικού για την στατιστική παρακολούθηση δεδομένων των κόμβων του ασύρματου δικτύου Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Αναβάθμιση λογισμικού για την στατιστική παρακολούθηση δεδομένων των κόμβων του ασύρματου δικτύου Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 30/09/2022 12:01:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΙ9Ω1Ζ-ΖΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 30/09/2022 11:55:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΒΓΩ1Ζ-ΥΚ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών απο είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών απο είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 30/09/2022 11:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΡΓΩ1Ζ-6Χ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών απο είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών απο είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 30/09/2022 11:43:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΜΦΩ1Ζ-8ΦΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/08/2022 έως 14/09/2022.

Θέμα: Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/08/2022 έως 14/09/2022.
Ημ/νια: 29/09/2022 14:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΥΠΩ1Ζ-ΑΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940
Ημ/νια: 29/09/2022 13:13:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ561Ω1Ζ-Π4Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940
Ημ/νια: 29/09/2022 13:12:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΤ7Ω1Ζ-ΛΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940
Ημ/νια: 29/09/2022 13:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΖΤΩ1Ζ-ΦΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 942

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 942
Ημ/νια: 29/09/2022 13:07:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ4ΨΩ1Ζ-ΔΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα: 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 29/09/2022 11:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ0ΙΩ1Ζ-ΞΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 29/09/2022 11:02:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΡΡΩ1Ζ-7ΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Στυλίδας (Ηχητική κάλυψη και ηλεκτρονική υποστήριξη για την οργάνωση πραγματοποίησης της εκδήλωσης: "Ολοκλήρωση διαβούλευσης πρόσκλησης για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων LEADER του ΣΣ ΚΑΠΟΥ 2023-2027 στη...

Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Στυλίδας (Ηχητική κάλυψη και ηλεκτρονική υποστήριξη για την οργάνωση πραγματοποίησης της εκδήλωσης: "Ολοκλήρωση διαβούλευσης πρόσκλησης για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων LEADER του ΣΣ ΚΑΠΟΥ 2023-2027 στη Στυλίδα κατά την περίοδο 7 και 8 /10/2022 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης")
Ημ/νια: 29/09/2022 10:57:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ3ΛΩ1Ζ-7ΑΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες