Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 12η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ.76/09-07-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του  Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1 και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.88/59846/21-08-2019) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων των Ο.Τ.Α όσον αφορά την σύγκληση και λήψη των αποφάσεων αυτής κ.α, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 7566/9-7-2024 αιτήσεως του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου <<Αγία Μαρίνα>>, για παραχώρηση της πλατείας Αγ. Μαρίνας για την πραγματοποίηση χοροεσπερίδας του συλλόγου στις 16-07-2024, ενόψει της Ιεράς Πανηγύρεως του χωριού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window