Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 30η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ.67/27-06-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του  Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1 και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.88/59846/21-08-2019) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων των Ο.Τ.Α όσον αφορά την σύγκληση και λήψη των αποφάσεων αυτής κ.α, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης, για την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του καταστήματος Υ.Ε σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 5989/04-06-2024 αιτήσεως της εταιρείας Γ.Κ.ΚΑΙ ΣΙΑ.Α.Ε,  στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, επί της Παραλιακής οδού.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης, επί της αιτήσεως κατοίκων της Αγίας Μαρίνας, για ονοματοδοσία δρόμου πάνω από την σιδηροδρομική  γραμμή που βρίσκεται ο σταθμός της Αγίας Μαρίνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window