Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 26 Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων έτους 2024»

Θέμα 2 : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Στυλίδας, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) την 6η Σεπτεμβρίου 2023 και την κήρυξη/παράταση του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι: 1) το πρώτο θέμα αφορά στο διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων έτους 2024, του οποίου οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και 2) το δεύτερο θέμα αφορά στην  άμεση ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που συνεχίζουν να υφίστανται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 06-09-2023 στο Δήμο μας.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window