Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου-Βασικού Μελετητή» για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» Υποέργο 4

CPV: 71350000-6: Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 9.α,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.
 3. Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.» (ΦΕΚ Β’ 4203/25.09.2018)
 4. Την  παρ. 1 του  άρθρου 4 ΙΙ. της  με αρ.  ΔΝΣ β/92783π.ε./ΦΝ 466  Απόφασης, σύμφωνα με την οποία η  διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών  τεχνικού συμβούλου – βασικού  μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  με ανάρτηση  σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα  της αναθέτουσας αρχής.
 5. Το άρθρο 4 Ι παρ. 4 της με αρ. ΔΝΣβ /92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία σύναψης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης  της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση  μετά την υπογραφή της  σύμβασης του έργου.
 6. Την από 4397/27-03-2014 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩ1Ζ-1ΒΦ)
 7. Την με αριθμ. 93/2021 (ΑΔΑ:ΩΔΝΞΩ1Ζ-ΜΞ0) απόφαση της ΟΕ περί παραλαβής της μελέτης από στα συμπράττοντα γραφεία μελετών ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, DELCO E.Π.Ε., ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΒΕΛΟΣ και ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 8. Την αρ. πρωτ.  821/25-01-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014173540) σύμβαση κατασκευής του έργου με ανάδοχο την Τεχνική Εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ENVITECΑΕ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
 9. Την αριθμ. 9261/24-08-2023 (Α/Α246) απόφαση Δημάρχου έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης
 10. Την με αριθ. πρωτ.9262/24-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 512/24-08-2023 (ΑΔΑ:6ΤΘ7Ω1Ζ-4ΞΡ).
 11. Το αριθ πρωτ. 3982/35550/15-04-2024  έγγραφο της εταιρείας «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» στο οποίο αναφέρεται η συναίνεση της εταιρείας, να κληθεί ως Βασικός μελετητής – Τεχνικός Σύμβουλος του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», μόνο η  «DELCO E.Π.Ε.»  
 12.  Την υπ’ αριθ. 95/2024 (ΑΔΑ:ΨΙΘΣΩ1Ζ-ΜΣΖ) Απόφαση Δημοτικής  Επιτροπής για την συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

ΚΑΛΕΙ

την «DELCO E.Π.Ε.» , η οποία συμμετείχε στην σύνταξη τη μελέτης  με τίτλο: «Αποχέτευση ακαθάρτων και Επεξεργασία λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Στυλίδας», σύμφωνα με την

οποία δημοπρατήθηκε η κατασκευή του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

να υποβάλλει μέχρι την 01/07/2024 μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας Βασικού Μελετητή, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η αμοιβή για τη σύμβαση ορίζεται χαμηλότερη ή ίση με το 1,0% της αξίας της σύμβασης της κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», ήτοι 21.698.100,00*0,8217235%=178.298,39€, προστίθεται Φ.Π.Α. (24%), 178.298,39*24%= 42.791,61€, συνολικό ποσό 178.298,39+42.791,61=221.090,00€, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β’) Υπουργικής Απόφασης.

Η συμβατική αμοιβή του βασικού μελετητή καταμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες τμηματικές κατ’ αποκοπήν καταβολές.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής του τουλάχιστον τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση, που ο βασικός μελετητής αδυνατεί να μεταβεί επί τόπου στο έργο, η παρακολούθηση της πορείας του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να συνταχθεί η απαραίτητη έκθεση.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 95/2024 (ΑΔΑ:ΨΙΘΣΩ1Ζ-ΜΣΖ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την υποβαλλόμενη προσφορά της ανωτέρω μελετήτριας εταιρείας την 04/07/2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. (Διαδικτυακή πύλη www.stylida.gr ) και συγκεκριμένα στις θέσεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ καθώς και στο ΤΕΕ

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αποστόλου

Comments are closed.

Close Search Window