Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 31η Μαϊου 2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.


Θέμα 1 : 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024

Θέμα 2 : 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024

Θέμα 3 : Έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 4 : Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκκίνησης διαδικασίας παράτασης μίσθωσης

Θέμα 5 : Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας

Θέμα 6 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 12386/14-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013766855) σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ»
Θέμα 7 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού

Θέμα 8 : Σύναψη συμβολαίων για την προμήθεια καρτών κινητής τηλεφωνίας GPRS ( SIM-DATA)

Θέμα 9 : Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 126,9765 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100MW της “QAIR CYPRESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ” στη θέση “Κυπαρισσώνας” Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα 10 : Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών μελέτης “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Στυλίδας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window