Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 30η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 52/27-05-2024,έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του  Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1 και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.88/59846/21-08-2019) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων των Ο.Τ.Α όσον αφορά την σύγκληση και λήψη των αποφάσεων αυτής κ.α, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 5010/13-05-204 αιτήσεως του Β.Α, προς τον Δήμο Στυλίδας, για αντικατάσταση των σωλήνων ύδρευσης λόγω καταστροφής αυτών από εργολάβο και αποκατάστασης αυτής για αποφυγή  πλημμυρικών φαινομένων

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. 4240/22-04-2024 εγγράφου του Δήμου Στυλίδας, για τον καθορισμό ελαχίστων αποστάσεων και λοιπών ρυθμίσεων που αφορούν τις θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4849/2021 (εξ αναβολής θέματος).

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για αποκλάδωση πλάτανου απέναντι από οικίες επί της Παραλιακής οδού Αγίας Μαρίνας και λήψη απόφασης για συνέχιση της υπ’αριθμ. 4/2024 απόφασης της Δημ. Κοινότητας Αγίας Μαρίνας για  κοπή του δέντρου λόγω κλήσης και επικινδυνότητας πάνω στο δρόμο, δίπλα στις γραμμές του τρένου

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης, για την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του καταστήματος Υ.Ε σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 4755/02-05-2024 αιτήσεως της Γ.Α στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, επί της Παραλιακής οδού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window