Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 24 Μαΐου 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 8:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024

Θέμα 2 : Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων έτους 2024»

Θέμα 3 : Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 126,9765 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100MW της “QAIR CYPRESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ” στη θέση “Κυπαρισσώνας” Δ.Ε. Πελασγίας 

Θέμα 4 : Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών μελέτης “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Στυλίδας”. 


Η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι: α) όσο αφορά τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται πιστώσεις απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου β) όσο αφορά στην προμήθεια καυσίμων αυτή είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου  γ) όσο αφορά την γνωμοδότηση για την  εγκατάσταση φωτοβολαταϊκού σταθμού (Φ/Β) υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες και δ) όσο αφορά την βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών μελέτης «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Στυλίδας» υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window