Δελτία Τύπου, Νέα - Ανακοινώσεις|

    Ενημερώνουμε τους Δημότες μας  ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ ΥΠ 660/ ΦΕΚ2792/ ΤΕΥΧΟΣ Β / 16-05-2024 που αφορά ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού  Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Το Μητρώο περιλαμβάνει:                                                 

1.Την Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων ιδιωτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της και

2.Την Ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών πολιτών βάσει της παρ. 4 του άρθρου 53Α του Ν. 4662/2020.

Χρήστες της εφαρμογής είναι:

 α) φυσικά/νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

i) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ii) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, iii) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. i) και ii), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και iv) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

β) οι υπάλληλοι των Δήμων, με χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και

γ) οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού σώματος.

Η είσοδος του φυσικού ή νομικού προσώπου στην εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο υπόχρεος συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Η υπεύθυνη δήλωση του παρόντος φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα. Με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

Ειδικότερα και μόνο για τους επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με την παρ. 2, αυτοί εισέρχονται στην εφαρμογή και συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα κατά δήλωση στοιχεία τους και τον οικείο αριθμό ΚΑΕΚ του/των ακινήτου/των για τα οποία είναι υπόχρεοι, χωρίς να πραγματοποιείται επαλήθευση της επικαρπίας, μίσθωσης ή υπομίσθωσης.

Επίσης στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή καταγγελιών εντός του Εθνικού Μητρώου του άρθρου 53Α του  Ν.  4662/2020.

Φυσικά/νομικά πρόσωπα δύνανται να καταγγείλουν επώνυμα ή ανώνυμα και να προσφέρουν στοιχεία χρήσιμα στο έργο των Δήμων για την ασφάλεια των χώρων, έναντι του κινδύνου έναρξης ή ραγδαίας εξάπλωσης πυρκαγιάς.. Ο/Η καταγγέλλων/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας\ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.. Οι ανώνυμες καταγγελίες παρουσιάζονται στο σύστημα χωρίς στοιχεία καταγγέλλοντος προς έλεγχο, με την ένδειξη «Ανώνυμος».

 Ο/Η καταγγέλλων/-ούσα μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ( στοιχεία υπόχρεου ιδιοκτήτη, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ακινήτου καθώς δίνεται και η δυνατότητα επισύναψης υλικού που τεκμηριώνει τη καταγγελία (φωτογραφικό υλικό , βίντεο κλπ).

Σε όσους δεν υποβάλλουν δήλωση θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, ανά συνιδιοκτήτη. Ταυτόχρονα με την μη υποβολή της δήλωσης θα θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης συναίνεσε ο Δήμος να προβεί στο  καθαρισμό  του οικοπέδου του στο πλαίσιο εργολαβίας  και να του χρεώσει τα έξοδα του καθαρισμού, πέραν της υποβολής των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο 6 της Πυροσβεστικής Διάταξης  20/2024 (Υ.Α  21837 οικ. Φ.700.20/2024).

Η υποβολή ψευδούς Δήλωσης στο  Ηλεκτρονικό Μητρώο ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 180 έως 360 ημερήσιες μονάδες . Το ύψος κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 70 ευρώ ούτε ανώτερο από 150 ευρώ. Με το άρθρο 136 του Ν. 5106/ΦΕΚ Α 63/01-05-2024 πήρε παράταση η έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού  Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και της ειδικής φόρμας καταγγελιών  για τις 31 Μαϊου 2024 ενώ δύναται να πάρει περαιτέρω παράταση με απόφαση υπουργού.

Ο

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας

ΚΑΥΚΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window