Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 20 Μαΐου 2024 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  – ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Θέμα 2 : « Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα 3 : « Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα 4 : « Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα 5 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window