Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 28η Μαρτίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1 : 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024

Θέμα 2 : 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024

Θέμα 3 : Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024

Θέμα 4 : Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών

Θέμα 5 : 3η τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2807/23-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012364740) σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 6 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ»

Θέμα 7 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό του αρ. 101 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2024

Θέμα 8 : Γνωμοδότηση περί χωροθέτησης Π.Θ.Π.Φ.Σ. στις θέσεις : Δυτικά της Αγ.Μαρίνας – 1, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 2, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 3, Δυτικά της Αγ.Μαρίνας – 4, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 5, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 6 και Δυτικά της Αγ.Μαρίνας – 7, Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 8 και Δυτικά της Αγ. Μαρίνας – 9.

Θέμα 9 : Κατασκευή και λειτουργία έργου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 369,99505 MWp στη θέση “ΔΡΙΣΤΕΛΛΟ”

Θέμα 10 : Εξέταση αιτήματος Αναδόχου εταιρείας Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ENVITEC AE (ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ) του έργου «Ολοκληρωμένη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Καραβομύλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών – Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Στυλίδας» περί παραχώρησης χώρου για εναπόθεση υλικών

Θέμα 11 : Συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας ως νέο Τακτικό Μέλος στο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη»

Θέμα 12 : Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, ως παρατηρητής με δικαίωμα λόγου

Θέμα 13 : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε αντικατάσταση μέλους (Προέδρου) με τον αναπληρωτή του, στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων

Θέμα 14 : Τρόπος εκτέλεσης εργασίας περισυλλογής – απόσυρσης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, έκδοσης πιστοποιητικού καταστροφής και περαιτέρω επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής

Θέμα 15 : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2024

Θέμα 16 : Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων (ΔΚ Στυλίδας)

Θέμα 17 : Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων (ΔΚ Παλαιοκερασίας)

Θέμα 18 : Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ. Αθανασίου Χήρα για παραχώρηση μονού τάφου εικοσαετούς (20ετούς) διάρκειας

Θέμα 19 : Εικοσαετή παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Γλύφας

Θέμα 20 : Εικοσαετή παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας

Θέμα 21 : Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 Ν. 4604/2019)

Θέμα 22 : Έκδοση άδειας λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου Στυλίδας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window