Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 04/03/2024

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: Δευτέρα, 4 Μάρτιος, 2024

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Στυλίδας, Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 35300 Στυλίδα -, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Διοίκησης & Διοικητικής Μέριμνας, (τηλ. επικοινωνίας: 2238350109 και 2238350140)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από  05-03-2024 έως και 14-03-2024.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Comments are closed.

Close Search Window