Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2024 – 18:00

Αριθμός Πρακτικού: 3

Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 26η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 18/19-02-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του  Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21,08,2019) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων των Ο.Τ.Α όσον αφορά την σύγκληση και λήψη των αποφάσεων αυτής κ.α, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την κοπή ή κλάδεμα δέντρου, απέναντι από οικία στη Αγία Μαρίνα

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για εκταφές νεκροταφείου Αγίας Μαρίνας

Θέμα 3ο: Λήψη αποφάσεως επί της υπ’αριθμ. 983/30-01-2024  (εισερχόμενο 05/30-01-2024 της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας

Θέμα 4ο: Λήψη αποφάσεων επί των υπ’αριθμ.

α)  994/30-01-2024  (εισερχόμενο 13/30-01-2024 της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας

β) 991/30-01-2024  (εισερχόμενο 11/30-01-2024 της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας

γ) 988/30-01-2024  (εισερχόμενο 09/30-01-2024 της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας

δ) 986/30-01-2024  (εισερχόμενο 07/30-01-2024 της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας

Θέμα 5ο: Λήψη αποφάσεως επί των υπ’αριθμ.

α) 993/30-01-2024  (εισερχόμενο 12/30-01-2024 της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας

β) 990/30-01-2024  (εισερχόμενο 10/30-01-2024 της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας

γ) 987/30-01-2024  (εισερχόμενο 08/30-01-2024 της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας

δ) 984/30-01-2024  (εισερχόμενο 06/30-01-2024 της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας

Θέμα 6ο: Λήψη αποφάσεως επί της υπ’αριθμ.1487/12-02-2024 (εισερχόμενο πρωτ. 16/12-02-2024  της Δ.Κ Αγ. Μαρίνας), αιτήσεως προς το Δήμο Στυλίδας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window