Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Τετάρτη, 31 Ιανουάριος, 2024 – 10:00
Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 31η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2/26-01-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1 και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21-08-2019) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων των Ο.Τ.Α όσον αφορά την σύγκληση και λήψη των αποφάσεων αυτής κ.α, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ, στη Παραλία Αγίας Μαρίνας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window