Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Ιανουάριος, 2024 – 18:00

Αριθμός Πρακτικού: 1

Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 29η  Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ. μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Μύλων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1/23-01-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ. 1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21,08,2019), που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1o ΘΕΜΑ: Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στην Δημοτική Κοινότητα Μύλων του Δήμου Στυλίδας.

 2o ΘΕΜΑ: Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στην Δημοτική Κοινότητα Μύλων του Δήμου Στυλίδας.

3o ΘΕΜΑ: Αποκατάστασηζημιών στο σύστημα άρδευσηςΜύλων.

4o ΘΕΜΑ: Καθαρισμός και συντήρηση των αντιπλημμυρικών φρεατίων και αυλακιών εντός και εκτός της  Δημοτικής Κοινότητας Μύλων του Δήμου Στυλίδας.

5o ΘΕΜΑ: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον κεντρικό δρόμο της Δημοτικής Κοινότητας Μύλων του Δήμου Στυλίδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window